Uzun süreli ve yatırılarak izlenen şizofreni hastalarında tardiv diskinezi
Ahmet Nalbant, Aylin Can, Huseyin Sehid Burhan, Alparslan Cansiz, Kaasım Fatih Yavuz, Mehtap Arslan Delice, Erhan Kurt
Makale No: 7   Makale Türü:  Kısa Araştırma
Amaç: Tardiv diskinezi (TD) dopamin reseptör blokajı yapan ilaçlar tarafından ortaya çıkan bir grup geç başlangıçlı hareket bozukluğudur. Risk faktörleri arasında en çok suçlananlar yaş, kadın cinsiyet, birinci kuşak antipsikotikler ve uzun süreli ilaç kullanımıdır. Nöroleptik kullananların tümünde TD prevalans değerleri %20-50 olarak belirlenmiştir. TD’nin Türkiye’deki durumu hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma, uzun süredir yatmakta olan şizofreni hastalarında TD yaygınlığını araştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Yaş, cinsiyet ve hastaların hem araştırma esnasında hem de geçmişte kullandıkları antipsikoitklerin türü (1./2. kuşak, karışık) ve süresi kaydedildi. Hastaları tardiv hareket bozuklukları açısından değerlendirmek amacıyla Anormal İstemsiz Hareketler Ölçeği kullanıldı. Simpson-Angus Ölçeği tardiv parkinsonizmi değerlendirmek amacıyla kullanıldı. Akatizi değerlendirmesi için Barnes Akatizi Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Geçmişte en uzun süre kullanılan antipsikotik açısından ortalama süre 206.63 aydı. Katılımcıların 18’ine (%22.5) TD tanısı kondu. Hastaların hiçbirinde tardiv akatizi saptanmadı. Geçmişte en uzun süre kullanılan antipsikoitiğin tipi ile TD arasındaki ilişki istatistik olarak anlamlı bulunmadı. Aynı şekilde, halen kullanılan antipsikotik türüyle TD arasındaki ilişki de istatistik olarak anlamlı bulunmadı. TD ile yaş ortalamaları arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki saptandı.

Sonuç: Uzun süreli ilaç kullanımı olan bir grupta %22.5 oranı, yine de, beklenenden düşüktür. Hastaların hastane ortamında ve sağlık çalışanları gözetiminde doğrudan ve yakın izlemde olmaları ve risk oluşturabilecek durumlara erken müdahale edilmesi bu durum için bir açıklama olabilir. 1. ve 2. kuşak antipsikotik kullanımıyla ile TD yaygınlığı arasında çalışmamızda istatistik olarak anlamlı fark bulunmamısı da bir diğer önemli bulgudur.
Anahtar Kelimeler: Antipsikotik, şizofreni, tardiv diskinezi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2016;29:259-265
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.