Yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu hastalarında Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1) Türkçe formunun psikometrik özellikleri
Cuneyt Evren, Gokhan Umut, Muge Bozkurt, Gulsen Teksin-Unal, Ruken Agachanli, Bilge Evren
Makale No: 2   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHA) Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1) DEHA’nın DSM-IV’e göre boyutsal özbildirim değerlendirmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı ASRS’nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin alkol kullanım bozukluğu (AKB) olan ve yatarak tedavi gören hasta örnekleminde değerlendirilmesidir.

Yöntem: Çalışmaya AKB olan ve yatarak tedavi gören 190 hasta katıldı. Katılımcılar ASRS ve Erişkin BEB/DEHA DSM-IV Tabanlı Tanı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (Erişkin DEHA Ölçeği) uygulanarak değerlendirildi.

Bulgular: ASRS-18 (18 maddelik formu), Erişkin DEHA Ölçeği ile kıyaslandığında (r=0.738; dikkat eksikliği-DE alt ölçeği için 0.694 ve hiperaktivite/dürtüsellik-HD alt ölçeği için 0,690) yüksek konverjan geçerlilik (r=0.79) gösteren ve Cronbach’s ? değeri 0.863 (DE alt ölçeği için 0.822 ve HD alt ölçeği için 0.775) olan psikometrik olarak güvenilir DEHA tarama ölçeği olarak bulunmuştur. ASRS-18 için iki bileşen yer almıştır ve toplam varyansın sırasıyla %31.13 ve %9.27’den sorumluydu. Alt ölçekler ASRS-18 puanıyla yüksek düzeyle (sırasıyla n=190, r=0.887, r=0.886) birbirleriyle ise orta düzeyde köreleydi (r=0.571). Test-tekrar test korelasyonu DE alt ölçeği için orta düzeyde (n=120, r=0.677) iken, HD alt ölçeği (r=0.774) ve ASRS-18 için yüksek (r=0.765) düzeydeydi. Kesme puanı 30 ve üzeri olarak alındığında ASRS-18 duyarlılık ve özgüllük puanları sırasıyla 0.81 ve 0.75 olarak bulunmuştur. Ayrıca, ASRS DEHA olan alkol bağımlılarını olmayanlardan anlamlı düzeyde ayırt ederek iyi ayırıcı geçerlilik göstermiştir.

Sonuç: Bu bulgular ASRS’nin (hem 18 maddelik hem de 6 maddelik formunun) Türkçe formunun AKB olan ve yatarak tedavi gören hastalarda iki boyutlu yapıda ölçüm yapan geçerli ve güvenilir bir erişkin DEHA tarama ölçeği olduğunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: DEHA, alkol kullanım bozukluğu, ASRS, faktör analizi, güvenirlik, geçerlik
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2016;29:109-119
Tüm Metin:

MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.