İnfertil çiftlerde cinsiyete göre algılanan sosyal destekle anksiyete ve depresif belirtilerin ilişkisi
Secil Aldemir, Ayla Eser, Nilgun Ozturk Turhan, Ercan Dalbudak, Merve Topcu
Makale No: 4   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: İnfertil çiftlerin emosyonel semptom ve algıladıkları sosyal desteklerin cinsiyet farkına göre değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: DSM-IV’e göre psikiyatrik birinci eksen bozukluğu olmayan ve birincil infertil 66 çifte Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) uygulandı.

Bulgular: Ölçeklerin puan ortalamalarına göre örneklemin depresif semptom şiddeti klinik depresyona işaret etmeyecek düzeyde, kaygıları normal sınırlarda saptandı. Katılımcılar cinsiyete göre karşılaştırıldığında anksiyete bakımından kadın katılımcıların, erkeklere göre daha kaygılı oldukları gözlemlendi. Çiftlerin algıladığı sosyal destek arttıkça anksiyete ve depresif belirtilerin azaldığı gözlemlendi. Algılanan sosyal destek bakımından ise her iki cinsiyetten kaynaklanan infertilite grubunun özel destek, arkadaş desteği ve toplam sosyal destek puanlarının kadından kaynaklanan infertilite grubundan daha yüksek olduğu belirlendi. Erkekten kaynaklanan infertilite grubunun algıladığı özel desteğin ise kadın kaynaklı infertilite grubundan daha fazla olduğu saptandı.

Sonuç: İnfertil çiftlerde erkeklerin kadınlara göre sosyal desteğinin, kadınların ise emosyonel zorlanmasının daha fazla olduğu, bunun yanında çiftlerin algıladığı yeterli sosyal desteğin emosyonel semptomları azalttığı anlaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, infertilite, sosyal destek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2015;28:328-336
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.