Türkiye’nin iki farklı coğrafik bölgesinde yaşayan cinsel istismar mağdurların sosyodemografik ve istismara ait özelliklerin karşılaştırılması
Seref Simsek, Cem Uysal, Yasin Bez, Salih Gencoglan
Makale No: 6   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu araştırmada Antalya ve Diyarbakır üniversite hastanelerine başvuran cinsel istismar mağduru çocukların sosyodemografik ve istismara ait verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (ÇERSH) polikliniğine 2010 yılı içerisinde başvuran, 4-17 yaş aralığında 172 çocuk ve Dicle Üniversitesi ÇERSH polikliniğine 2012 yılı içerisinde başvuran, 4-17 yaş aralığında 167 çocuk çalışmaya alınmıştır. Olguların sosyodemografik ve istismara ait verileri hasta dosyalarının geriye dönük taranması ile elde edilmiştir.

Bulgular: Diyarbakır grubunda çocuğun eğitim yılı, annenin eğitim yılı ve babanın eğitim yılı anlamlı oranda düşük iken kardeş sayısı ortalaması anlamlı oranda yüksekti. Diyarbakır grubunda erkek mağdur oranı anlamlı derecede yüksekti. Anne babanın sağ ve beraber olduğu aile yapısı Diyarbakır grubunda anlamlı oranda yüksekti. Penetrasyon varlığı ve istismarcıya yakınlık açısından gruplar arasında fark saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışma ile Türkiye’nin sosyokültürel, ekonomik ve etnik bakımdan farklılıklar gösteren iki bölgesi (Akdeniz ve güneydoğu Anadolu) arasındaki cinsel istismar mağdurlarının özellikleri araştırılmıştır. Bu çalışma bize Türkiye’de bölgeler arasında cinsel istismarın sosyodemografik ve istismara ait özelliklerinin bir kısmının farklı olduğu göstermiştir. Cinsel istismarı önleme çalışmalarının bu bulguların ışığında tekrar yapılandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Örneğin, Güneydoğu Anadolu’da çocuk işçiliğinin önlenmesi, bireylerin okuryazarlık oranlarının arttırılması ve aile planlaması uygulamalarının yaygınlaştırılması öncelikli hedefler olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İstismar, adli tıp, ensest, cinsel istismar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2014;27:323-327
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.