Klozapine bağlı siyalorenin patofizyolojisi ve güncel tedavi seçenekleri
Sema Yeşilyurt, İmer Aras, Kürşat Altınbaş, Murat İlhan Atagün, Erhan Kurt
Makale No: 8   Makale Türü:  Derleme
Klozapin yaklaşık 40 yıldır şizofreni tedavisinde kullanılmaktadır ve kayda değer yan etkileri bulunmasına rağmen, tedaviye dirençli şizofrenide halen altın standarttır. Klozapin tedavisi sırasında sık karşılaşılan ve hastaların yaşam kalitesini önemli düzeyde etkileyebilen bir yan etki de siyaloredir. Klozapinin belirgin antikolinerjik yan etkilerine karşın, halen hangi mekanizmayla siyaloreye neden olduğu net biçimde bilinmemektedir. Sık karşılaşılmasına ve yaşam kalitesini belirgin biçimde etkileyebilmesine rağmen, siyalorenin tedavisinde halen mevcut seçeneklerin başarı oranı kısıtlıdır. Bu yazıda, klozapine bağlı gelişen siyalorenin patofizyolojisi ve tedavi seçenekleri güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Klozapin, siyalore, patofizyoloji, tedavi seçenekleri
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2010;23:275-281
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.