Ketiapin kötüye kullanımı ve olanzapin ile kombinasyonu sonucu gelişen lökopeni: Bir olgu sunumu
Erkan Aydın, Ömer Şenormancı, Kürşat Altınbaş, Erhan Kurt
Makale No: 11   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Ketiapin, kötüye kullanım potansiyeli taşıyan atipik bir antipsikotiktir. Olanzapin ise, yapıca ketiapine benzeyen ve literatürde nadiren lökopeniye neden olduğu bildirilmiş bir atipik antipsikotiktir. Burada, yüksek doz ketiapin kötüye kullanımı ve eş zamanlı olanzapin kullanımı sonucu lökopeni gelişen, ketiapinin uzun salınımlı formuna geçiş yapılarak ilaç dozlarının düşürülmesi neticesinde kısa zamanda kan değerleri düzelen bir olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ketiapin kötüye kullanımı, olanzapin, lökopeni
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2010;23:219-222
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.