Anti-NMDA reseptör ensefaliti: Bir nöropsikiyatrik antite
Andac Topkan, Sule Bilen, Esra Eruyar, Yesim Sucullu Karadag
Makale No: 12   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Anti-NMDA reseptör ensefaliti; akut veya subakut başlangıçlı psikiyatrik semptomlar, nöbet, otonomik disfonksiyon ve hareket bozuklukları ile kendini gösteren bir otoimmün ensefalit türüdür. Yüzde 20 oranında fatal seyredebilen, agresif immünsüpresif tedaviyle sekelsiz iyileşmenin görülebildiği, nispeten yeni tanımlanmış, bir formdur. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemede multifokal, spesifik olmayan, subkortikal beyaz cevher lezyonları görülebilir. Çoğunlukla paraneoplastik etiyolojiye sahip olması nedeniyle tanı sonrasında malignite taraması önem arz eder. Tanı konulması, muhtemel bir malignitenin erken tanısına olanak sağlaması açısından oldukça önemlidir. Yazımızda gürültülü nöropsikiyatrik tablo ile polikliniğimize getirilen, yapılan değerlendirmeler sonucunda anti-NMDA reseptör ensefaliti tanısı alan ve tedavi ile tam düzelmenin görüldüğü bir olgu sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İmmunsupresif tedavi, nöropsikiyatrik belirti, paraneoplastik otoimmun ensefalit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:286-289
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.