Ergenler için Öfke Düzenleme Ölçeği’nin (EİÖDÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Mehmet Ali Yildiz
Makale No: 6   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı ortaokulda öğrenim gören ergenler için öfke düzenleme ölçeği geliştirmek ve geçerlik güvenirliğini araştırmaktır.

Yöntem: Araştırmaya Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde bulunan 5 Nisan İlköğretim Okulu ve Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nda 6. ve 8. sınıflar arasında öğrenim gören 630 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmada geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için ortaokulda öğrenim gören dört farklı örneklem grubundan elde edilen veriler kullanılmıştır. Ergenler İçin Öfke Düzenleme Ölçeğinin (EİÖDÖ) yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. EİÖDÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliği için Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı ölçeği kullanılmıştır. EİÖDÖ’nün yakınsak ve ayırt edici geçerliği incelenmiş, ölçeğin faktör sayısını belirlemek için paralel analiz yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için test-tekrar test korelasyonu, madde toplam korelasyonu ile iç tutarlık katsayısı Cronbach alfa ile birleşik güvenirlik ve çıkarılmış ortalama varyans değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç boyutlu olduğu ortaya çıkmıştır. EİÖDÖ’nün 18 maddesi toplam varyansın %50.17’sini açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda EİÖDÖ’nün üç faktörlü yapıya sahip olduğu doğrulanmıştır ve modelin uyum değerlerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa katsayısı, içsel işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için 0.77, işlevsel öfke düzenleme alt boyutu için 0.78, dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için 0.76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iki hafta ara ile 97 öğrenciye uygulanması sonucu elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı içsel işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için r=0.74, dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için r=0.62 ve işlevsel öfke düzenleme alt boyutu için r=0.62 olarak bulunmuştur.

Sonuç: EİÖDÖ ergenlerde öfke düzenleme yöntemlerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir araçtır.
Anahtar Kelimeler: Ergen, öfke düzenleme, duygu düzenleme, güvenirlik, geçerlik
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:247-258
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.