Kendini sabote etme eğilimi ile narsistik kişilik özellikleri, anksiyete duyarlılığı, sosyal destek ve akademik başarı arasındaki ilişki
Ayse Kalyon, Ibrahim Dadandi, Hikmet Yazici
Makale No: 5   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Yaşamdaki başarılı deneyimler, bireylerin motivasyonunu arttırıp yeterlik algılarını desteklerken, başarısızlıkla sonuçlanan yaşantılar motivasyonu azaltmaktadır. Başarısızlıktan genel olarak kaçınan bireyler, kimi zaman başarısızlığı kendini sabotaj stratejisi olarak tercih edebilmektedir. Başarısızlığının nedenlerini birtakım çevresel faktörlere yükleyerek benliğini korumaya yönelik çaba, bu durumun altında yatan temel psikolojik nedendir. Bu çalışmanın temel amacı, kendini sabote etme eğilimi ile narsistik kişilik özellikleri, anksiyete duyarlılığı, algılanan sosyal destek ve akademik başarı arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu bağlamda narsistik kişilik özellikleri, anksiyete duyarlılığı, sosyal destek ve akademik başarı kendini sabote etme eğilimini anlamlı düzeyde açıklar ifadesi çalışmanın temel hipotezidir.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini 351’i kadın (%72.7) ve 132’si erkek (%27.3) olmak üzere 483 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 21.25±3.44 yıldır. Veri toplama aracı olarak Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3 (ADİ-3), Kendini Sabotaj Ölçeği (KSÖ), Narsistik Kişilik Envanteri (NKE), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.

Bulgular: Kurulan regresyon modeli kendini sabote etme eğilimindeki toplam varyansın %31’ini açıklamaktadır (F[9;482]=25.16, p<0.01). Narsistik kişilik özelliklerinden otorite (ß=0.08, p<0.05), kendine yeterlik (ß=-0.18, p<0.01) ve hak iddia etme (ß=0.11, p<0.01) modele anlamlı katkı yaparken üstünlüğün (ß=-0.02, p>0.05), teşhirciliğin (ß=-0.01, p>0.05) ve sömürücülüğün (ß=-0.03, p>0.05) modele katkısı anlamlı değildir. Ayrıca anksiyete duyarlılığı (ß=0.39, p<0.01), algılanan sosyal destek (ß=-0.11, p<0.01) ve akademik ortalama (ß=-0.19, p<0.01) modele anlamlı katkı yapmaktadır.

Sonuç: Kendini sabote etme eğilimi anksiyete duyarlılığı, algılanan sosyal destek, akademik ortalama ve narsistik kişilik özelliklerinden otorite, kendine yeterlik ve hak iddia etme tarafından anlamlı düzeyde açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete duyarlılığı, narsisizm, kendini sabotaj
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:237-246
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.