Rehber öğretmenlerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının, tutumlarının ve öğrencilerini çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına yönlendirme gerekçelerinin belirlenmesi
Meryem Ozlem Kutuk, Emine Durmus, Cem Gokcen, Fevziye Toros, Gulen Guler, Erkan Evegu
Makale No: 4   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Çalışmamızda rehber öğretmenlerin ruhsal hastalıklara yönelik inançları, tutumları ve öğretmenlerin öğrencilerini çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına yönlendirme gerekçelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma, 118 rehber öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama işlemi sosyodemografik bilgi formu ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) yoluyla elde edilmiştir.

Sonuçlar: Elde edilen bulgulara göre, rehber öğretmenlerin %15.3’ü bir ruhsal sorun nedeni ile herhangi bir zamanda psikiyatri uzmanına, %32.2’si çocuğu için çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına başvurmuş ve %89.8’i öğrencilerini, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına yönlendirmiştir. Öğretmenlerin, RHYİÖ’den aldıkları puan ortalamaları toplam ölçekten 80.41±9.32, tehlikeli alt ölçeğinden 28.82±5.35, çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma alt ölçeğinden 43.83±4.93 ve utanma alt ölçeğinden 7.76±1.81 puandı. Katılımcıların RHYİÖ’den aldıkları puan ortalamaları cinsiyet, yaş, medeni durum, görev yaptığı kurum, hizmet yılı ve mezun oldukları lisans programı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Rehber öğretmenlerin öğrencilerini çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarına yönlendirme gerekçeleri sırasıyla davranış bozukluğu (%31.10), dikkat eksikliği (%16.10), depresif duygudurum (%14.72) ve hiperaktivite (%12.20) olarak saptandı.

Sonuç: Bu araştırmada rehber öğretmenlerin ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz inançları olduğu, ruhsal hastalıklara yönelik utanma duygusu yaşadığı ve bu hastaları tehlikeli olarak değerlendirdiği görülmektedir. Diğer yandan öğretmenlerin, bu hastalıkların bireylerde çaresizlik yarattığı ve kişiler arası iletişimi bozduğu yönünde bir inançları olduğu da bulunmuştur. Çalışmamızın, literatür taramamız sonucunda rehber öğretmenlerin ruhsal hastalıklara yönelik tutum ve inançlarını, öğrencilerini psikiyatriste yönlendirme gerekçelerini inceleyen ilk çalışma olduğunu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tutum, ruhsal hastalıklara yönelik inanç, çocuk ve ergen psikiyatrisi, rehber öğretmen
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:227-236
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.