Bipolar hastalarda ilaç uyumunun stresle başetme ve sosyal destekle ilişkisi
Ayse Aksoy, Meral Kelleci
Makale No: 2   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bipolar bozukluğun tekrarlama oranı oldukça yüksektir. Geçirilen her atak yeni bir atak geçirme riskini arttırır. Tedavide ilk seçenek ilaç tedavisidir. Ancak hastaların ilaç tedavisine uyumla ilgili ciddi sorunları bulunmaktadır. Bu çalışma bipolar hastaların ilaç uyumunu belirlemek, stresle başetme ve sosyal destekle ilişkisini incelemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini bir devlet hastanesine 2011 yılında bipolar bozukluk tanısı ile kayıtlı olan, il merkezinde yaşayan, ek psikiyatrik tanısı olmayan 280 hasta, örneklemi ise telefonla aranarak araştırmaya katılmayı ve ev ziyaretini kabul eden 150 hasta oluşturdu. Evreni oluşturan hastalardan 112 kişiye telefon ve adres değişikliği, 18 kişiye ise ev ziyaretini kabul etmeme nedeni ile ulaşılamamıştır. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Morisky Uyum Ölçeği”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” ile toplandı. İlaç uyumu iyi olan ve ilaç uyumu olmayan hastalar stresle baş etme biçimleri ve sosyal destek puanları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmada hastaların %55.3’ünün ilaç tedavisine uyumsuz olduğu belirlendi. Uyumu kötü olan hastalar stresle baş etme tarzları alt boyutlarından çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşımı daha fazla kullanıyorlardı. Sosyal destek açısından ilaç tedavisine uyumu olan ve olmayan hastalar arasında bir fark yoktu.

Sonuç: Bipolar hastalarda etkili baş etme yöntemlerinin geliştirilmesinin ilaç uyumunu arttırmada bir çözüm olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, başa çıkma, ilaç uyumu, hemşirelik, sosyal destek
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:210-218
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.