Psikiyatride gastrointestinal belirtiler: Direkt başvurular ile refere edilen olguların karşılaştırması
Sedat Batmaz, Mesut Yildiz, Emrah Songur
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Klink deneyim ve gözlemler psikiyatriye direkt başvuran hastalar ile gastroenteroloji kliniğinden refere edilen hastalar arasında bazı tutarsızlıklar bulunduğunu göstermiştir. Bu yüzden, çalışmamızda bu hastaların demografik ve klinik özellikleri ile ilgili farklılıkları araştırmayı hedefledik.

Yöntem: Çalışmaya ardışık olarak yaşları 18-64 arası olan 115 hasta alınmıştır. Bu hastaların 61’i direkt olarak başvurmuş, 54’ü konsültasyon istenerek refere edilmiştir. Primer gastrointestinal şikayetler, psikiyatrik tanılar ve kişilik özellikleri sosyodemografik veri formuna kayıt edilmiş, psikiyatrik bozuklukların şiddeti Klinik Global İzlenim Ölçeği - Şiddet Alt Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Psikiyatriye direkt olarak başvuran hastaların çoğu kadın, daha yaşlı, evli hastalardı ve gastrointestinal belirtilerinin daha ziyade psikolojik kökenli olduğunu belirtmişlerdir. Direkt olarak psikiyatriye başvuran hastalar daha ziyade karında doluluk/abdominal gerginlikten yakınırken, refere edilmiş olan hastalar daha sık olarak gaz, abdominal ağrı ve kabızlıktan şikayet etmekteydi. Direkt başvurularda daha ziyade depresif bozukluklar, travma ile ilişkili bozukluklar ve kişilik bozuklukları ile ilgili tanı konmuşken, refere edilenlerde daha sıklıkla psikotik bozukluklar tanısı konmuştur. Direkt olarak başvuran hastalar aynı zamanda kişilik özelliği olarak daha fazla impulsivite göstermiştir.

Sonuç: Gastrointestinal belirtileri olan ve psikiyatriye doğrudan başvuran hastalar kimi demografik yönleri, birincil psikiyatrik tanıları ve kişilik özellikleri açısından gastroenteroloji kliniklerinden yönlendirilenlerden farklılaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konsültasyon liyezon psikiyatrisi, gastrointestinal semptomlar, psikiyatrik tanı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:202-209
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.