Ergenlerin öznel iyi oluşları ile algıladıkları anne baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Tugba Sari, Isa Ozkan
Makale No: 7   Makale Türü:  Kısa Araştırma
Amaç: Bu araştırmada ergenlerin öznel iyi oluşlarının anne baba tutumları açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelenmiştir.

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaöğretime devam eden ve rastlantısal olarak seçilen, 659 (351 kız, 308 Erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Anne Baba Tutum Ölçeği” ve “Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U Testi, Bonferroni düzeltmeli Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada, ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri ile algıladıkları anne baba tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Anne babasını demokratik ve hoşgörülü olarak algılayan ergenlerin öznel iyi oluşları anne babasını ihmalkâr ve otoriter olarak algılayan ergenlerden göre daha yüksek bulunmuştur.

Tartışma: Bu bulgular ışığında, bu araştırma grubu için anne babanın olumlu tutum ve desteğinin ergenlerin öznel iyi oluşlarını yükselttiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ergen, anne baba tutumu, öznel iyi oluş
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:155-162
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.