Majör depresif bozukluğu olan hastalarda empati yanıtı ve klinik özelliklerle ilişkisi
Okan Ekinci, Asli Ekinci
Makale No: 6   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bildiğimiz kadarıyla majör depresif bozukluklu hastalarda empatik cevaplarla klinik özellikler arasındaki ilişkiyi araştıran herhangi bir çalışma yoktur. Amacımız majör depresif bozukluklu hastalarda duygusal ve bilişsel empati cevabını değerlendirmek ve empatinin klinik özelliklerle olan muhtemel ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem: Majör depresif bozukluklu 83 hastanın sosyodemografik ve klinik özellikleri saptandı. Depresyon şiddetini ölçmek için Beck Depresyon Ölçeği, anksiyete şiddetini ölçmek için Beck Anksiyete Ölçeği kullanıldı. Umutsuzluk düzeyi Beck Umutsuzluk düzeyi ile ölçüldü. Hastaların empati yetenekleri Kişilerarası Tepkisellik İndeksi ile ölçüldü ve 85 sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı. Hangi değişkenin empati puanlarına ne yönde etki ettiğini değerlendirmek için korelasyon analizi ve genel lineer model kullanıldı.

Bulgular: Kişilerarası Tepkisellik İndeksi’nin Perspektif alma, Empatik düşünce ve Fantazi alt ölçek puanları depresif hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşükken, Kişisel sıkıntı alt ölçek puanları ise anlamlı olarak daha yüksekti. Cinsiyetin empatik düşünce ve fantazi alt ölçek puanları üzerinde anlamlı etkisi olduğu bulundu. Ayrıca depresyonlu hastalarda düşük fantazi ve kişisel sıkıntı skorlarının yüksek intihar riski ile ilişkili olduğu bulundu.

Sonuç: Bulgularımıza dayanarak depresif bozukluklu hastalarda normal popülasyona göre anlamlı olarak bozulmuş empati ölçümleri olduğu söylenebilir. Ayrıca bulgularımız depresif olgularda intihar ve empati arasında yakın bir ilişki olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Empati, cinsiyet, umutsuzluk, majör depresif bozukluk, özkıyım
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:145-154
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.