Çanakkale Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda psikiyatrik hastalıklar ve demografik özellikler
Hulya Ertekin, Yusuf Haydar Ertekin, Basak Sahin, Esra Kolat, Aysegul Uludag
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Dünya’da ve Türkiye’de yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır ve gelecekte bu artışın daha da belirgin olacağı tahmin edilmektedir. Bu sebeple gelecekte yaşlılığa bağlı her türlü tıbbi, psikiyatrik ve sosyal sorunun artarak karşımıza çıkacağı bilinmektedir. Yaşlılıkta sık görülen psikiyatrik hastalıkları tanımak ve tedavi stratejileri geliştirmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı psikiyatri polikliniğine başvuran 65 yaş üzeri olan hastaların psikiyatrik hastalıklarının dağılımını, hastalıkların cinsiyetler arası farklarını ve demografik özelliklerini değerlendirmektir.

Yöntem: Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri polikliniğine Eylül 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında sırasıyla başvuran 65 yaş üzerindeki hastaların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri ve DSM-IV-TR’ye göre Eksen I tanıları kaydedilmiştir.

Bulgular: Altı aylık süre zarfında genel psikiyatri polikliniğine başvuran 1044 hastanın %15 (n=158)’i 65 yaş ve üzerinde tespit edildi. Çalışmaya alınan 158 hastanın %62’si kadın, %38’i erkekti. En sık görülen hastalıklar sırasıyla %41 depresyon, %21 yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), %8 uyum bozukluğu (UB), %7 şizofreniydi. Kadınlarda YAB, erkeklerde ise UB istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.

Sonuç: Yaşlı hastalarda sıklıkla konulan tanıların bilinmesi, cinsiyetler arası tanı farklılıklarının tespit edilmesi, demografik bulguların değerlendirilmesi bu yaş grubu hastalar için geliştirilecek yeni tanı ve tedavi stratejileri geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Uyum bozukluğu, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, geriatrik psikiyatri
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:103-108
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.