Majör depresyon hastalarında travmatik yaşantılar sonrası EMDR uygulamasının tedaviyi güçlendirici etkileri: Olgu serisi
Murat Semiz, Serdar Atik, Murat Erdem
Makale No: 11   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Depresyon yineleyici ve süregen bir süreci olan mortalite ve morbidite açısından ciddi sonuçlara yol açabilen yaygın bir bozukluktur. Depresyon hastalarının yaklaşık yarısının ilk tedaviye yanıtı yetersiz olmakla birlikte hastaların %20’si herhangi bir ilaçtan fayda görmemektedir. Bu yazı depresyon tanısıyla ilaç tedavisi alan üç hastanın göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) müdahalesi ile şikayetlerindeki değişimi anlatmaktadır. 28-44 yaş aralığında üç kadın depresyon hastasına EMDR uygulanmıştır. İki hastanın ilaç tedavisi venlafaksin 150mg/gün ve mirtazapin 30mg/gün, diğer hastanın ilaç tedavisi ise bupropion 300mg/gün ve mirtazapin 30mg/gün idi. Hastalara 6-8 seans EMDR uygulanmıştır. Hastaların travmatik yaşam olayları çalışılmıştır. Hastalara EMDR öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği (DSKÖ) doldurtuldu. EMDR terapisi sonrası üç hastada da BDE, BAE ve DSKÖ puanlarında önemli düzeyde azalma saptandı. Bu yazıda depresyon hastalarına EMDR ile müdahale edilmesinin yararlı olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, depresyon, EMDR, travmatik yaşantılar
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:91-95
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.