Psikotik bulgularla seyreden Hashimoto ensefalopatisi: Olgu sunumu
Aysin Kisabay, Kuzeymen Balikci, Serpil Sari, Deniz Selcuki
Makale No: 10   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Hashimoto ensefalopatisi (HE); hashimoto tiroiditi (HT) zemininde gelişen, patofizyolojisi henüz net olmayan, antitiroid antikor ile ilişkili olan, nadir görülen, otoimmün, nöroendokrin ve nöropsikiyatrik bulgularla seyreden bir hastalıktır. EEG‘de yaygın veya fokal yavaşlama, serumda antitiroid antikor yüksekliği ve beyin omurilik sıvısında protein yüksekliği, antitiroid antikor varlığı ile karakterizedir. HE merkezi sinir sisteminin otoimmün bozukluğu olarak bilinir. Bu yönüyle hipotiroidizm veya hipertiroidizmde görülen bilişsel değişikliklerden ayrılır. Otoimmün doğası nedeniyle kortikosteroidlere yanıt alınması tanıyı desteklemektedir. Bu yazıda nöropsikiyatrik belirtilerle başvuran ve serumda tiroid antikor titrasyon yüksekliği saptanan ve steroid tedavisine tam olarak yanıt veren bir olgu sunulmuştur. HE tanısı için henüz net bir belirteç bulunmamaktadır. Bu nedenle ayırıcı tanıda bu klinik tabloyu yapabilecek diğer nedenler düşünülmeli ve tetkikler sonrası dışlanmalıdır. Bu olgu; farklı nöropsikiyatrik belirtilerle başvuran hastaların ayırıcı tanısında, oldukça nadir görülen HE tanısının da unutulmaması gerektiğinin ve doğru tanı konulan ve uygun tedavi gören hastalarda tedaviyle gerçekleşen dramatik düzelmenin vurgulanması amacıyla bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hashimoto ensefalopatisi, nöropsikiyatrik belirtiler, tiroid antikoru
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:85-90
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.