Bipolar bozukluk tanılı hastalarda üreme ve cinsel işlevler: Uzmanlaşmış bir duygudurum bozuklukları kliniği verileri
Ebru Aldemir, Fisun Akdeniz, Serhan Isikli, Nesli Keskinoz Bilen, Simavi Vahip
Makale No: 7   Makale Türü:  Kısa Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir duygudurum bozuklukları kliniğinde izlenmekte olan bipolar hastalarda üreme özellikleri ve cinsel işlevleri araştırmak, psikotrop kullanımı ile olası ilişkiyi belirlemek ve cinsiyetler arası farkları incelemektir.

Yöntem: Ege Üniversitesi Affektif Hastalıklar Birimi’nde izlenen DSM-IV’e göre bipolar bozukluk tanılı toplam 193 hasta (100 erkek, 93 kadın) çalışmaya dahil edildi. Yapılan değerlendirmede hastaların üreme özellikleri sorgulandı. Cinsel işlevler, erkeklerde Ereksiyon İşlevi Uluslararası Değerlendirme Formu, kadınlarda Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Kadın ve erkek hastalar arasında yaş, evlilik süresi, hastalık süresi, duygudurum dengeleyici (DD) ve antipsikotik (AP) ilaç kullanımı süresi ve AP kullanım dozu açısından anlamlı fark yoktu. Erkeklerde pubarş yaşı 13.8±1.2, kadınlarda menarş yaşı 13.2±1.3’tü. Halihazırda adet düzensizliği kadınların %15.1’inde (n=14) mevcuttu. Yaşam boyu adet düzensizliği yaygınlığı %38.7 (n=36) idi. Aktif cinsel yaşantısı olan hastaların %60.4’ü (n=67) etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanıyordu. Kadın hastaların %31.7’sinde (n=26) cinsel işlev bozukluğu, erkek hastaların %52’sinde (n=39) erektil işlev bozukluğu saptandı. Her iki cinsiyette cinsel işlev bozukluğu açısından DD ve AP kullanımı olan gruplar arasında anlamlı farklılaşma saptanmadı.

Sonuç: Kesitsel desendeki bu çalışmada, göreli büyük bir bipolar örneklem grubunda, hastaların üreme ve cinsel işlevler açısından, hastalık ve ilaç tedavisinden sanıldığı kadar yaygın etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak ileriye dönük ve kontrollü çalışmalarla bu bulguların desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, üreme işlevleri, cinsel işlevler
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:67-75
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.