Uzun süre antipsikotik tedavisi alan mental retardasyonlu hastalarda tardif diskinezi
Aylin Can, Ahmet Nalbant, Huseyin Sehit Burhan, Alparslan Cansiz, Kaasim Fatih Yavuz, Mehtap Arslan Delice, Erhan Kurt
Makale No: 6   Makale Türü:  Kısa Araştırma
Amaç: Tardiv diskinezi (TD) uzun süreli dopamin reseptör blokajı oluşturan ilaçlara bağlı olarak gelişen, vücudun çeşitli bölgelerini tutabilen iatrojenik bir hareket bozukluğudur. Yapılan çalışmalarda prevalansının %5 ila %30 aralığında değiştiği görülmektedir. Bu araştırma, ruh sağlığı hastanesinde uzun süredir yatan ve düzenli olarak ilaç almakta olan mental retardasyonlu hastalarda tardiv diskineziyi araştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Bu çalışmaya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kronik servislerinde uzun süredir yatmakta olan ve DSM-IV TR’ye göre mental retardasyon ve eşlik eden şizofreni veya diğer psikotik bozukluk tanısı alan 40 hasta dâhil edildi. Hastaların halen kullandıkları antipsikotik türü (birinci kuşak ve ikinci kuşak) ve süresi ile geçmişte en uzun süre kullandıkları antipsikotik türü ve süresi incelenmiştir. Tardiv diskineziyi saptamak amacıyla Anormal İstemsiz Hareketler Ölçeği (AİHÖ) kullanılmıştır. Ek olarak Barnes Akatizi Ölçeği (BADÖ) ve Simpson-Angus Nöroleptiklere Bağlı İstemsiz Hareket Bozukluklarını Değerlendirme Ölçeği ile akatizi ve parkinsonizm varlığına bakılmıştır.

Bulgular: AİHÖ puanlarına göre değerlendirildiğinde katılımcıların 9’una (%22.5) TD tanısı kondu. TD tanısı konanlarda geçmişte ya da halen kullanılan antipsikotik türü ve süresi ile TD arasında bir ilişki saptanmadı. Katılımcıların yaşlarıyla TD arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p=0.009). Kadınlarla erkekler arasında TD açısından fark saptanmadı.

Sonuç: Araştırmamızda uzun süreli antipsikotik kullanımının TD ile ilişkisiz olduğu, yaşın ise TD riski açısından önemli bir etken olduğu saptanmıştır. Birinci kuşak antipsikotik tedaviden ikinci kuşağa geçmesinin ise TD sıklığını azaltmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Antipsikotik, mental retardasyon, tardiv diskinezi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:60-66
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.