Üniversite öğrencileri için Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Mustafa Pamuk, Abdullah Atli
Makale No: 5   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımları belirlemek için Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği’ni (PCTKÖ) geliştirmektir.

Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için 725; test tekrar test için ise 126 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık (Cronbach’ın alfası), madde analizi, AFA, DFA ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir.

Bulgular: Ölçeğin geçerliliğine ilişkin yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda PCTKÖ’nün dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ardından yapılan doğrulayıcı faktör analizleri bu dörtlü yapıyı doğrulamıştır. Güvenirliğe ilişkin bulgulara göre PCTKÖ’nün Cronbach’ın Alfa’sı AFA verisi üzerinden 0.92, DFA verisi üzerinden 0.93; test tekrar teste göre 0.85 bulunmuştur. Ayrıca PCTKÖ’nün problemli mobil telefon kullanım ölçeğiyle yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişkili olduğu bulunmuştur (r=0.75). PCTKÖ’nün alt ölçeklerinin de gerekli geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusunda PCTKÖ’nün 26 maddeli, dört alt boyutlu bir yapıda, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Problemli cep telefonu kullanımı, güvenirlik, üniversite öğrencileri, geçerlik
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:49-59
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.