Kişilerarası Problemler Envanteri Döngüsel Ölçekleri kısa formu psikometrik özellikleri: Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması
Miray Akyunus, Tulin Gencoz
Makale No: 4   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada bireylerin kişilerarası güçlüklerini ölçen Türkçe bir envanterin bulunmaması göz önüne alınarak Kişilerarası Problemler Envanteri Döngüsel Ölçekleri kısa formunun (IIP-C) Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmış ve ölçeğin psikometrik özellikleri çalışılmıştır.

Yöntem: Araştırmaya, genel toplumdan yaşları 18 ile 68 arasında değişmekte 441’i erkek, 887’si kadın, toplam 1298 kişi katılmıştır. IIP-C Türkçe formunun güvenirlik ve geçerlik çalışması kapsamında, iç tutarlığı, test-tekrar-test güvenilirliği, iki-yarım-test güvenirliği ile eşzamanlı ve kriter geçerliği incelenmiştir. Geçerlik çalışması kapsamında, Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Temel Kişilik Özellikleri Envanteri ile ilişkiler incelenmiştir.

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre, genel kişilerarası güçlük düzeyi ve çeşitli kişilerarası problemlerden kaynaklanan stresi değerlendiren Kişilerarası Problemler Envanteri’nin iyi düzeyde iç tutarlılık, test-tekrar-test ve iki-yarım-test güvenilirlik katsayılarına sahip olduğu bulunmuş, benzer şekilde eş zamanlı ve kriter geçerliği ve orijinali ile uyumlu iki faktörlü yapısı da desteklenmiştir.

Sonuç: IIP-C kabul edilir psikometrik özelliklere sahip olup, Türkiye’de yürütülen araştırma ve klinik uygulamalarda kullanılabilir niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Kişilerarası, kişilerarası problemler envanteri, güvenilirlik, geçerlik
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:36-48
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.