Obez çocuklarda depresyon ve sosyal anksiyete belirtilerinin değerlendirilmesi
Esra Akyuz Ozkan, Ali Irfan Gul, Zeynep Tuba Ozdemir, Hasim Husrevsahi, Zehra Yildirim, Esra Domur, Ummugulsum Aliye Gecit
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışma ile obez çocuklarda depresyon ve sosyal anksiyete belirtilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çocukluk Çağı Depresyon Envanteri (ÇÇDE) ve Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği- Gözden Geçirilmiş (ÇESAÖ-GG) 80 obez ve 82 kontrol grubuna uygulanmıştır.

Bulgular: Obez grupta 42 erkek ve 38 kız çocuk mevcut olup ortalama yaş 12.48±2.70 yıl (7-17 yıl), ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 27.47±3.72 kg/m2 idi. Kontrol grubunda ise 43 erkek 39 kız çocuk mevcut olup ortalama yaş 12.93±2.32 yıl (9-17 yıl), ortalama VKİ 16.92±5.17 kg/m2 idi. Ortalama sosyal anksiyete skoru obez grupta kontrol grubuna göre daha yüksekti. Ortalama depresyon skoru obezlerde kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti. Ortalama depresyon skoru obez kızlarda ve aynı zamanda erkeklerde daha yüksekti. Ortalama sosyal anksiyete skoru obez kızlarda ve erkeklerde kontrol grubuna göre daha yüksekti. Depresyon ve sosyal anksiyete skorları ile VKİ arasında obez erkek ve kızlarda korelasyon bulunamadı. Obez çocukların %21.5’i, kontrol grubunun %14.3’si (ÇÇDE) kesme değerinin üzerinde idi ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Obez kızların %15.2’si, obez erkeklerin %10.4’ü kesme değerinin üzerinde idi ve cinsiyetler arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Tartışma: Depresyon ve sosyal anksiyete belirtileri obez çocuklarda daha yaygındır ve obezite derecesi ile ilişkili değildir. Çocukluk çağı obezitesini önlemek yetişkinlikteki psikiyatrik bozuklukların azaltılmasında her iki cinsiyet için de son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, depresyon, obez, sosyal anksiyete
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:8-14
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.