Romatoid artriti olan kadın hastada hidroksiklorokin kullanımına bağlı gelişen akut psikotik bozukluk: Olgu sunumu
Ebru Altintas
Makale No: 9   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Klorokin ve ondan sentez edilen hidroksiklorokin (HCQ) sıtmanın akut ve idame tedavisinde son yüzyılda yaygın olarak kullanılmaktadır. HCQ’nin antiinflamatuvar, antilipidemik ve antitrombotik etkileri vardır ve son yıllarda romatoid artrit tedavisinde önemli hale gelmiştir. Yazında antimalaryal kullanımına bağlı psikoz birkaç vaka sunumunda bildirilmiş fakat romatoid artritte HCQ kullanımına bağlı bir olguya rastlanmamıştır. Bu olgu sunumunda psikoz öyküsü olmayan 73 yaşında RA’i olan yaşlı kadın hastada HCQ kullanımına bağlı gelişen psikoz vakasını sunduk. HCQ otoimmün hastalıkların tedavisinde yaygın olarak reçete edilmeye başlanmıştır. Klinisyenlerin nadir ancak işlevselliği bozan bir yan etki olan psikoz konusunda uyanık olmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hidroksiklorokin, psikoz, yan etki
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:369-373
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.