Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidat yanıtı ile ilişkili faktörler: Retrospektif bir çalışma
Gokce Nur Say, Koray Karabekiroglu, Murat Yuce
Makale No: 3   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda (DEHB) klinik özelliklerin ve öz-kavramının metilfenidat (MTF) yanıtı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma naturalistik desende yapılmış olup sonuçlar geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. DEHB ve komorbid bozuklukların tanısı Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe Uyarlaması (ÇGDBŞÖ-ŞY) ile konulmuştur. İlk görüşmede ebeveynlere Turgay DSM-IV’e dayalı Yıkıcı Davranış Bozukluklarını Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (T-DSM-IV-YDDÖ) ve Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ) uygulanmıştır. Öğretmenler T-DSM-IV-YDDÖ ve ÇDDÖ’ni doldurmuşlardır. Çocuklar ise Piers-Harris’in Çocuklarda Öz-kavramı Ölçeği (PHÇÖÖ), Çocuklarda Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Çocuklarda Anksiyete Tarama Ölçeği (ÇATÖ) ile değerlendirilmişlerdir. MTF tedavisini takiben ebeveynlere tekrar T-DSM-IV-YDDÖ uygulanmıştır. DEHB belirtilerindeki düzelme klinisyen tarafından Klinik Global İzlenim-İyileşme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya toplam 54 çocuk (18 kız, 36 erkek; yaş ortalaması 9.32±0.21 yıl) dahil edilmiştir. Örneklem yazarlar tarafından belirlenen kriterlere göre “iyi yanıt verenler” (İY) ve “yetersiz yanıt verenler” (YY) olarak iki gruba bölünerek karşılaştırılmıştır.

Bulgular: YY grubunda İY grubuna göre anksiyete bozuklukları sıklığı ve ortalama içevurum skorları anlamlı olarak daha yüksek, öz-kavramı skoru ise anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Çoklu regresyon analizinde eşlik eden anksiyete bozukluğu, eşlik eden dışa atım bozukluğu varlığı ve olumsuz öz-kavramı düşük MTF yanıtının öngörücüleri olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları DEHB’ye eşlik eden anksiyete bozukluğu, inkontinans veya olumsuz öz-kavramı varlığında MTF tedavisine ek tedavi seçeneklerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: DEHB, anksiyete, enürezis, metilfenidat, öz-kavramı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:319-327
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.