Öğretmen adaylarının ruh sağlığı ve yardım arama davranışları
Ersin Uzman, Bulent Baki Telef
Makale No: 7   Makale Türü:  Kısa Araştırma
Amaç: Öğretmenlik mesleğinin stresli olması ve eğitim sürecinde öğretmenlerin ruh sağlığının öğrenciler üzerindeki etkilerinin bilinmesine rağmen öğretmen adaylarının, eğitim ve seçiminde ruh sağlığı ihmal edilmektedir. Halbuki öğretmen adaylarının yetişme sürecinde ruh sağlığı ve yardım arama davranışlarına ilişkin bilgiler, ruhsal sağlıklarını arttırmaya hizmet edebilir. Bu nedenle bu çalışmada, öğretmen adaylarının ruhsal durumlarının belirlenmesi ve ruhsal sorunlarını aşmada yararlı olabilecek yardım arama davranışlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 501 (%69.2)’i kadın, 223 (%30.8)’ü erkek olmak üzere toplam 724 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada verileri toplamak amacıyla Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının %40.6’sının rahatsızlık ciddiyeti yüksek bulunmuştur. En sık yaşanan ruhsal belirtiler ise depresyon ve hostilite olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının daha çok informel kaynaklara başvurduğu, %39.2’sinin ise yardım aramadığı bulunmuştur. Ruhsal belirtiler açısından informel kaynak olarak anne ve özellikle de baba ve kardeşten yardım arama ve formel kaynak olarak psikolog ve psikiyatristten yardım arama ruh sağlığı ile ilişkili bulunmuştur. Yardım aramada engelleyici faktörler olarak ileri sürülen anlaşılmama, yardımcı olunacağına inanmama kaygıları ve başkaları tarafından yargılanma korkuları, yardım almaktan çekinme ve nereye başvurulacağını bilememe ruhsal belirtilerle ile ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının ruh sağlığının dikkate alınması, formel kaynakların desteklenmesi, informel kaynak olarak baba ve kardeş desteğine önem verilmesi ve yardım aramaya yönelik engellerin giderilmesinin gereği ortaya çıkmıştır. Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında öğretmen adaylarının ruhsal sağlıklarını arttırmaya yönelik psikolojik yardım hizmetlerinin geliştirmesinin yararlı olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yardım arama, ruh sağlığı, öğretmen adayları
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:242-254
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.