Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği (ADNÖ)’nin Türkçe adaptasyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışması
Begum Zubeyde Sengul, Elif Unal, Seray Akca, Fazilet Canbolat, Merve Denizci, Gulbahar Bastug
Makale No: 6   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Narsisizm grandiyöz (açık) ve aşırı duyarlı (örtük) narsisizm olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki durum etiyolojik ve davranışsal boyutlar açısından farklıdır, tedavinin belirlenmesinde ölçekler önemlidir. Narsistik Kişilik Envanteri (NKE) örtük narsisizmi yordamazken, Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği (ADNÖ) yordamaktadır. Bu çalışmanın amacı ADNÖ’nün Türkçe sürümünün psikometrik özelliklerini araştırmaktır.

Yöntem: Katılımcılar 300 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılara ADNÖ, NKE ve Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği (TKÖÖ) uygulanmıştır.

Bulgular: Faktör analizinde 8 maddelik ölçeğin aşırı duyarlık denilen tek bir faktörden oluştuğu bulunmuştur. Güvenirlik analizi de ölçeğin güvenilir olduğunu göstermiştir. Yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri ile ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. ADNÖ’nün Türkçe versiyonu ve Narsistik Kişilik Envanteri (NKE) arasında sıfıra yakın korelasyon elde edilmiştir. ADNÖ ile TKÖÖ’nün dışadönüklük ve geçimlilik/uyumluluk alt ölçekleri arasında anlamlı negatif bir ilişki bulunmuşken, ADNÖ ile TKÖÖ’nün nörotisizm ve olumsuz değerlik alt ölçekleri arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışma ile ADNÖ’nün 8 maddelik Türkçe sürümünün geçerli ve güvenilir bir araç olduğu, aşırı duyarlı narsisizmi büyüklenmeci narsisizmden ayırmada yararlı olabilecek kişilik özelliklerinin varlığını göstermek için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örtük narsisizm, büyüklenmeci narsisizm, aşırı duyarlı narsisizm, narsistik kişilik, açık narsisizm
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:231-241
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.