Iowa Kumar Testi: Normatif veriler ve yürütücü işlevlerle ilişkisi
Serra Icellioglu
Makale No: 5   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Çalışmanın amacı, yaşları 20-86 arasında değişen 90 sağlıklı katılımcıdan elde edilen puanlar ile Iowa Kumar Testi (IKT)’nin Türkiye’deki normatif verilerine dair bilgi edinilmesidir.

Yöntem: Katılımcılar yaş ve eğitim durumlarına göre 3 farklı gruba ayrılmış ve uygulama 2 oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk uygulama, IKT (IKT1) ve yürütücü işlevleri değerlendiren nöropsikolojik testleri; ikinci uygulama ise sadece IKT (IKT2)’yi içermiştir.

Bulgular: İstatistiksel analizler, IKT performansının yaş ve eğitimden etkilenmediğini fakat erkek katılımcıların IKT2 performansında kadınlardan anlamlı olarak daha iyi performans gösterdiklerini bulgulamıştır. Her iki cinsiyet grubu da, IKT2 performansında, IKT1 performansından anlamlı olarak iyi performans göstermişler ve IKT2 toplam net puanlarını arttırmışlardır. Wisconsin Kart Eşleme Testi, Stroop Testi ve Londra Kulesi Testi ile değerlendirilen yürütücü işlev performansı ve IKT performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç: Karar verme davranışı, demografik değişkenler ve yürütücü işlevler arasındaki korelasyonun kapsamlı değerlendirilmesine büyük örneklemli gruplarda devam edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karar verme davranışı, yürütücü işlevler, Iowa Kumar Testi (IKT), normatif veri, risk alma davranışı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:222-230
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.