Bakımevinde kalan şizofreni hastalarında yaşam kalitesi ve depresyon
Hulya Ertekin, Mehmet Er, Hatice Yardim Ozayhan, Sinan Yayla, Esra Akyol, Basak Sahin
Makale No: 4   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bakımevleri şizofreni hastaları için alternatif yaşam alanları olarak görülmektedir. Ancak bu tür yerlerin şizofreni hastaları için ne kadar uygun olduğu sorusu henüz cevaplandırılmamıştır. Bu çalışmanın birinci amacı bakımevlerinde yaşayan şizofreni hastalarının yaşam kalitesini ve depresyon düzeylerini değerlendirmek ve ailesiyle yaşayan hastalarla karşılaştırmaktı. İkinci amacı ise çalışmaya alınan tüm hastaların yaşam kalitesi ve depresyon durumlarıyla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesiydi.

Yöntem: Bu çalışma Aralık 2012-Mayıs 2013 tarihleri arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Psikotik Bozukluklar Polikliniğine ardışık olarak başvuran DSM-IV-TR’ye göre şizofreni tanısı alan hastaların katıldığı kesitsel bir çalışmadır. Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu, Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Olçeği (KPDÖ), Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ), Calgary Şizofrenide Depresyon Olçeği (CŞDÖ), Şizofreni Hastaları için Yaşam Niteliği Ölçeği (YNÖ) uygulandı.

Bulgular: Bakımevinde kalan şizofreni hastalarının CŞDÖ puanları istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Bakımevinde kalan hastaların YNÖ puanları olan; kişiler arası ilişkiler, mesleki rol, ruhsal bulgular ve kişisel eşya/faaliyet puanları ve toplam puanları istatistiksel olarak anlamlı düşüktü. Negatif belirti düzeyi ile yaşam niteliğinin mesleki alan, ruhsal bulgular, kişisel-eşya faaliyet alanları arasında, pozitif belirti düzeyi ile yaşam kalitesinin sadece mesleki alan puanları arasında negatif yönde anlamlı bir bağıntı olduğu görüldü. CŞDÖ ile YNÖ’nin tüm alanları arasında negatif yönde anlamlı bir bağıntı olduğu görüldü

Sonuç: Yaşam kalitesi ve depresyon tüm şizofreni hastalarında değerlendirilmesi gereken, tedavi ve prognozu önemli derecede etkileyen durumlardır.
Anahtar Kelimeler: Depresyon, yaşam kalitesi, şizofreni
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:213-221
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.