Lise öğrencilerinde internet bağımlılığının DEHB ve tütün/alkol kullanma ile ilişkisi
Ozge Metin, Ozge Saracli, Nuray Atasoy, Omer Senormanci, Vildan Cakir Kardes, Hasret Ozan Acikgoz, Esra Demirci, Ulku Besiktepe Ayan, Levent Atik, Aysegul Yolga Tahiroglu
Makale No: 3   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Çalışmamızda Zonguldak İlinde yaşayan lise öğrencilerinde internet bağımlılığı (İB) ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve tütün, alkol kullanma/deneme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya üç lisede okuyan 771 öğrenci alınmıştır. Öğrenciler araştırmacıların hazırladığı sosyodemografik veri formu, Chen İnternet Bağımlılığı Ölçeği (CİBÖ), DSM-IV’e dayalı Erişkin Dikkat Eksikliği Bozukluğu/Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DE/DEHB) Tanı ve Değerlendirme Envanteri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların 61’inde (%7.9) İB, 90’ında (%11.7) DEHB saptandı. İB saptanan olguların 40’ı (%65.6) erkek, 21’i (%34.4) kızdı. Evde internet erişiminin olması (p<0.001), tütün (p<0.001) veya alkol (p<0.001) kullanma/deneme öyküsünün olması daha yüksek CİBÖ puanlarıyla ilişkili bulundu. İB olan olgularda DEHB oranı (%36.1) İB olmayan olgulara göre (%9.6) daha yüksek saptandı. DEHB ölçek puanları ile CİBÖ puanları arasında anlamlı ilişki saptandı (r=0.38, p<0.001).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre İB ve DEHB, tütün-alkol kullanımı arasında ilişki saptanmıştır. DEHB, tütün veya alkol kullanımı ve İB arasındaki ilişkilerin nedenselliğini değerlendiren izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, alkol, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, internet bağımlılığı, tütün
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:204-212
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.