Bir grup üniversite öğrencisinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomları ve mizaç ve karakter profili ile ilişkisi
Naz Berfu Akbas, Emine Z. Kilic, Oguzhan Zahmacioglu, Hakan Atalay, Zeynep Goktuna
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Çocukluk dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı olan bir erişkin hasta alt grubunda belirtiler azalır ama DSM 5 DEHB tanı ölçütlerini karşılamasa da eşikaltı seviyelerde devam etmektedir. Bu gruptaki vakaların tanı koymada yaşanan güçlüklerle birlikte hastalığın süreğen seyri ve psikiyatrik eştanı riskinin artmasıyla birlikte yüksek oranda kişilik bozuklukları geliştirme ihtimali de bulunmaktadır. Bu araştırmada, klinik başvurusu olmayan bir toplulukta erişkin DEHB’nin özellikle eşikaltı belirtilerle seyreden tipinin kişilik özellikleriyle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Bir üniversitenin farklı fakültelerinden 122 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Olgulara DEHB bulgularını değerlendirmek için Turgay’ın Erişkin DEHB Ölçeği, mizaç ve kişilik özelliklerini değerlendirmek için Cloninger’in Silinecek Mizaç ve Karakter Envanteri (TCI) uygulanmıştır.

Bulgular: Olguların %14.7’sinde, orta düzey DEHB belirtileri saptanmıştır. TCI ve DEHB belirtileri arasında yapılan karşılaştırmalarda, orta seviyede DEHB belirtileri gösteren öğrencilerin işbirliği yapma ve kendi kendini yönetme puanları, düşük seviyede DEHB belirtileri gösteren gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. TCI alt tipleri ve DEHB kriterleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar tespit edilmiştir.

Sonuç: Özellikle kişilik özelliklerinin değerlendirilmesinde temelde yatan bir DEHB olup olmadığına dair ayrıntılı bir inceleme yapmak önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği/hiperaktivite, karakter, kişilik bozuklukları, mizaç
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:189-195
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.