Şizofreni hastalarının bakımıyla ilgilenenlerde yük ve ilişkili özellikler
Asli Ozlu, Mustafa Yildiz, Tamer Aker
Makale No: 7   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada, şizofreni hastalarının bakıcılarında hastalığa bağlı yük, sosyal destek, baş etme yolları ve bu değişkenler arası ilişki kesitsel olarak değerlendirildi.

Yöntem: Bakıcılara Demografik Form, Zarit Bakıcı Yük Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Baş Etme Yolları Ölçeği uygulandı. Belirtilen yük düzeyinin hastalık ve bakım verenin özellikleri ile ilişkisi incelendi.

Bulgular: Çalışmaya katılan bakıcıların yük ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları 60.45’dir. Cinsiyete göre bakıldığında kadın bakıcılarda yük, erkek bakıcılara göre; çalışan bakıcıların yükü, çalışmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Kişi başına düşen aylık gelir ile yük arasında olumsuz yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Çaresizlik ve kaderci yaklaşımın yük ile ilişkili olduğu bulundu.

Sonuç: Hastalıkla etkin başa çıkma yollarını kullanamayan bakıcıların yükleri daha yüksek olmaktadır. Eğer bakıcılar hastalıkla baş etmede işlevsel olmayan yollar kullanıyorsa, değiştirilmesi yönünde yardımcı olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yük, bakıcılar, başa çıkma stratejileri, sosyal destek, şizofreni hastaları
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:147-153
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.