Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan sağlık personelinin şiddete uğrama sıklığı ve etkileyen faktörler
Nurdan Kocabiyik, Serap Yildirim, Emel Ozturk Turgut, Melek Kayaci Turk, Ahmet Ayer
Makale No: 3   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Araştırma, bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan sağlık personelinin maruz kaldıkları şiddeti ve maruziyet faktörlerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı araştırma, Mart - Mayıs 2011 tarihleri arasında, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 178 sağlık çalışanıyla yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve verilerin değerlendirmesinde sayı-yüzde dağılımı ile ?2 testi kullanılmıştır.

Bulgular: Sağlık çalışanlarının %73.0’ünün çalıştığı ortamda şiddete maruz kaldığı, %51.1’inin fiziksel şiddete maruz kaldığı, %51.1’inin sözel şiddete maruz kaldığı, %87.2’sinin hasta tarafından şiddete maruz kaldığı ve %39.8’inin şiddete maruz kaldıktan sonra hiçbir şey yapmadığı bulunmuştur.

Sonuç: Araştırmada, sağlık personelinin büyük çoğunluğunun şiddete uğradığı, en fazla fiziksel ve sözel şiddetin yaşandığı, şiddet uygulayan kişinin çoğunlukla hasta olduğu ve şiddete uğrayanların çoğunlukla hemşireler ile kapalı servislerde çalışan sağlık personeli olduğu sonucuna varılmıştır. Psikiyatrik çalışma ortamında şiddetle ilgili risklerin belirlenmesi, güvenlik sisteminin etkin ve sistemli çalışması, personelin şiddet konusunda eğitilmesi, şiddet olaylarının kayıt altına alınması için daha fazla düzenleme yapılması ve yazılı bir politikanın geliştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi, şiddet
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:112-118
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.