Bir üniversite kliniğinde yatarak tedavi edilen gebe psikiyatri hastalarının sosyodemografik özellikleri ve uygulanan tedaviler: Geriye dönük dosya taraması
Selcuk Ozdin, Omer Boke, Merve Bilgin Kocak
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada yatarak tedavi gören gebe hastaların sosyodemografik özelliklerini ve tedavileri için yapılan uygulamaları ortaya koymak amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya servisimizde yatarak tedavi gören 43 hasta dâhil edilmiştir. Sosyodemografik veriler, tanılar ve uygulamalı tedaviler ile tekil tedaviye yanıt bilgileri edinip tasnif edilerek incelenmiştir.

Bulgular: Yatarak tedavi gören gebelerin yaklaşık yarısının tanısı psikotik bozukluktu (%44.2;19/43). Psikotik bozukluk tanısı alan hastalar anksiyete-somatoform bozukluk tanısı alan gruba göre daha uzun süre hastanede yatmışlardı. Kırk üç hastadan 34’ünün (%79) gebelikten önce bir psikiyatrik hastalığı vardı. Haloperidol, psikotik bozukluk ve bipolar manik epizodu olanlarda en çok kullanılmış psikotroptu. Hastaların %26’sının doğumu servisimizde yatarken sezeryan ile gerçekleşmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, yatarak takip edilen gebe hastaların önemli bir kısmının gebelikten önce bir psikiyatrik hastalığı olduğu görülmüştür. yatarak tedavi alan hastaların anlamlı bir bölümünün psikiyatri kliniklerinde doğum yaptığı ve yenidoğanlarda tıbben komplikasyon olmadığı dikkate alındığında, psikiyatri servislerinin psikiyatrik hastalığı tedavi etmenin ötesinde anne adayları ve doğacak bebekleri için güvenli bir yer olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, psikiyatri, tedavi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:96-102
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.