Panik bozukluğu olan hastalarda Eksen I ve Eksen II eştanısı açısından cinsiyet farklılıkları
Mehtap Arslan Delice, Abdülkadir Tabo, Gazi Alataş, Murat İlhan Atagün
Makale No: 6   Makale Türü:  Kısa Araştırma
Amaç: Eştanılı durumlar psikiyatrik hastalıkların klinik seyrini, belirti şiddetini ve tedavi cevabını önemli ölçüde etkilerler. Panik bozukluğu, önemli ölçüde yeti yitimine neden olabilen, kişilerarası ilişkilerde azalma, belirli sosyal durumlardan kaçınma, yüksek riskli işlerde çalışmaktan uzak durma, dolayısıyla çalışma performansında azalma ve işsiz kalma gibi ağır sonuçları olabilen bir hastalıktır. Diğer psikiyatrik bozukluklarla sıklıkla birlikte bulunabilmekte, bu durum da yeti yitimini artırmaktadır. Birçok çalışmada panik bozukluğunun kadınlarda sık görülen bir hastalık olduğu, kadın cinsiyetinin panik bozukluğu gelişmesinde önemli bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada panik bozukluğuna eşlik eden Eksen I ve Eksen II eştanıları dağılımının cinsiyetler arasında farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya içerme ölçütlerini karşılayan ve DSM-IV’e göre panik bozukluğu tanısı alan 31’i (%49.2) kadın, 32’si (%50.8) erkek toplam 63 hasta alınmıştır. Tanı SCID-I kullanılarak konulmuş, sosyodemografik veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen formla toplanmış, kişilerin tamamına Panik Agorafobi Ölçeği uygulanmış, çocukluk çağı ayrılık anksiyetesi varlığı araştırılmıştır. Eksen II kişilik bozuklukları SCID-II uygulanarak araştırılmıştır. Sonuçta panik bozukluğu olan her iki cinsiyet arasında demografik, klinik, Eksen I ve Eksen II eştanısı açısından bir fark olup olmadığı araştırılmıştır.

Bulgular: Kadın hastaların anlamlı derecede daha fazla ayrılık anksiyetesi öyküsü bildirdikleri, depresyon, sosyal anksiyete bozukluğu, özgül fobi eştanısının kadın hastalarda daha fazla görüldüğü, alkol kullanım bozuklukları eştanısının ise, erkek panik bozukluğu hastalarında daha sık görüldüğü tespit edildi. Eksen II eştanıları açısından gruplar arasında fark yoktu.

Sonuç: Panik bozukluğuna eşlik eden Eksen I ve Eksen II bozuklukları cinsiyet farklılığı açısından karşılaştıran çalışmamızın bulguları göstermiştir ki depresyon, sosyal anksiyete bozukluğu, özgül fobi ve alkol kullanım bozukluğu eştanısı açısından her iki cins birbirinden farklıdır. Çalışmamız, Eksen II eştanısı açısından cinsiyetler arasında farklılık değil benzerlik olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet farklılığı, eştanı, panik bozukluğu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:58-65
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.