Aleksitimik olan ve olmayan major depresif bozukluk hastalarında intihar girişimi, intihar düşüncesi ve umutsuzluk düzeyleri
Filiz Izci, Serkan Zincir, Selma Bozkurt Zincir, Rabia Bilici, Sakir Gica, Merve Setenay Iris Koc, Tugba Goncu, Ayse Terzi, Umit Basar Semiz
Makale No: 3   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Depresif bozukluğu olan hastaların umutsuzluk ve aleksitimi düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Literatürde yüksek umutsuzluk düzeylerinin depresif bozukluğu olan hastalarda intihar girişimi ve düşüncesini artırdığına dair yayınlar bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda; hasta grubu, sağlıklı kontrol grubu ile sosyodemografik özellikler acısından eşleştirdikten sonra, aleksitimik olan ve olmayan major depresif bozukluk tanılı hasta grupları arasında intihar girişimi, intihar düşüncesi, umutsuzluk düzeyi ve alekstimi düzeyi bakımından fark olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Bu çalışmaya DSM-IV için yapılandırılmış görüşme formu ile (SCID-I/CV), major depresif bozukluk tanısı almış 99 hasta ile 50 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu alındı. Hasta ve kontrol grubuna Sosyodemografik veri formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), İntihar Düşüncesi Ölçeği (İDÖ), Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) uygulanmıştır. Ek olarak intihar girişimi olan hasta grubuna İntihar Niyeti Ölçeği (İNÖ) değerlendirmesi yapılmıştır.

Bulgular: Aleksitimik olan ve olmayan major depresif bozukluklu hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubu arasında medeni durum dışında sosyodemografik özellikler açısından herhangi bir farklılık yoktu. TAÖ-20’de 61 kesme puanına gore; hasta grubunun %34’ü (n=34) aleksitimik olarak belirlenirken, %65.0’i (n=65) aleksitimik bulunmamıştır. Aleksitimik olarak belirlenen major depresif bozukluk tanılı hastalarda özkıyım girişimi oranı (%67.6) aleksitimik olmayan hastalardan yüksekti (%29.2). Aleksitimik olan hastaların İDÖ ve BUÖ puan ortalamaları aleksitimik olmayan hastalara göre yüksekti. Aleksitimik hastaların duygularını tanımlama ve ifade etmekte güçlük düzeylerini gösteren TAS-1 (duyguları tanımada güçlük) ve TAS-2 (duyguları ifade etmede güçlük) puanları ile BHS, SSI ölçek puanları arasında yapılan korelasyon analizinde pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmamızda aleksitimik olan major depresif bozukluklu hasta grubunun intihar girişimi yüzdesi, intihar düşüncesi, umutsuzluk düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Aleksitimik olan depresif bozukluklu hastalarda intihar girişimi sıklığının daha yüksek saptanması ve bu hasta grubunda intihar düşüncesi ve umutsuzluk düzeyinin daha yüksek bulunması, aleksitiminin intihar girişimi için bir yordayıcı faktör olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, depresyon, umutsuzluk, intihar
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:27-33
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.