Şizofreni hastalarında iç göçün suça etkisi var mı?
Mustafa Sercan, Fatih Oncu, M. Can Ger, Rabia Bilici, Cenk Ural, Burcu Rahsan Erim
Makale No: 2   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Araştırmamızda şizofrenlerin suç işlemesi üzerine ülke içi göçün etkisi olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Method: Araştırmaya Türkiye’nin Kuzeybatısında bir Bölge Hastanesinin genel psikiyatri (66 hasta) ve adli psikiyatri kliniklerinde (69 hasta) tedavi edilen (DSM-IV’e göre) şizofreni hastaları alınmıştır. Adli psikiyatrik hastalar ülke içinde göç etmiş (n=30) ve göç etmemiş (n=39) olanlar ile yineleyici suç işleyenler (n=29) ve işlemeyenler (n=40) olarak ikişerli gruplara ayrılarak suç ve göç değişkenleri bakımından incelendi.

Bulgular: Suç işlememiş olanların çoğunluğu kentli idi. İstatistiki olarak fark olmamasına rağmen suç işlemiş olanlarda göç yaşı daha erkendi. Suç işleyenler arasında göç etmiş olma yineleyici suç işleme olasılığı 5 kat arttırırken, önceden cezaevinde bulunmuş olma bu olasılığı 17 kat arttırmıştır.

Tartışma: Şizofreni hastalarında iç göçün suça etkisi üzerine yapılmış araştırmamızda, suç işleyen ve işlemeyen gruplar arasında farklılık saptanmamasına rağmen suç işleyen hastalarda iç göçün yineleyici suç işleme üzerine belirleyici olduğu saptanmıştır. Kentleşme süreci devam eden Türkiye gibi ülkelerde şizofreni ve suç oluşumunu etkileyen çevre koşullarını bozucu bir etmen olarak kentleşme ve iç göç üzerine de odaklanma gereği açıktır.
Anahtar Kelimeler: Suç, iç göç, şizofreni
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:17-26
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.