Kırsal bir bölgede psikiyatri polikliniğine başvuran olguların psikiyatrik tanı dağılımı ve sosyodemografik özellikleri
Eda Aslan Üçkardeş
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Ülkemizde kırsal bölgelerde bulunan hastanelere başvuran psikiyatri hastalarının özellikleri hakkında yapılmış araştırma sayısı çok azdır. Çalışmamızda, ilk kez psikiyatri polikliniği hizmeti alan kırsal bir bölgede psikiyatrik bozuklukların tanı dağılımları ve tanıların sosyodemografik özelliklerle ilişkisini saptamak amaçlanmıştır.

Yöntem: 6 aylık bir süreçte Kütahya Gediz İlçe Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine ilk başvurusu olan hastaların DSM-IV tanı ölçütlerini kapsayan yarı-yapılandırılmış görüşme ile muayeneleri yapılmış, hastaların sosyodemografik verileri toplanmıştır. 18 yaş üstü 555 kişi değerlendirilmeye alınmıştır.

Bulgular: Polikliniğe başvuranların yaş ortalaması 44.7 olarak bulunmuştur. Başvuranların %67.2’si (n=373) kadın, %32.8’i erkektir (n=182). Başvuran hastaların 20’sine ilk başvuruda tanı konulamamış olup belirtiler eşik altı olarak değerlendirilmiştir. Kalan 535 kişide ise en sık konulan tanı duygudurum bozukluklarıdır (n=249, %44). Bundan sonra en sık görülen psikiyatrik rahatsızlıklar sırasıyla anksiyete bozuklukları (n=179, %32.5), psikotik bozukluklar (n=52, %9.4), uyum bozuklukları (n=26, %4.7) ve somatoform bozukluklardır (n=21, %3,8). Diabetes mellitus, hipertansiyon ve hipotiroid dahil komorbiditeler psikiyatrik hastalarda sıklıkla gözlendi (n=163, %29.4). Çalışmamızda cinsiyet, yaşanılan yer ile tanılar karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir farklılık saptanmamışken, uyum bozuklukları tanısının diğer gruplara göre daha erken yaşta görüldüğü gözlenmiştir. Evli kişilerde ruhsal hastalıkların daha sık görüldüğü saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmada başvuran hastaların yaş ortalamalarının geçmişte yapılan çalışmalara göre yüksek olduğu, çoğunlukla kadınların başvuruda bulunduğu görülmüştür. Evlilik ve ruhsal hastalıklar arasındaki anlamlı ilişki dikkat çekicidir. Psikiyatrik tanıya somatik hastalıkların sıklıkla eşlik etmesi ise klinisyenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir konudur.
Anahtar Kelimeler: Kırsal bölge, psikiyatrik bozukluklar, somatik eştanı, sosyodemografik özellikler
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:8-16
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.