Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Umit Morsunbul
Makale No: 5   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Kişilik, insan davranışlarını inceleyen alanlar içerisinde en fazla incelenen konulardan biridir. Kişiliği incelemek için çeşitli yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Ancak son yıllarda kişilik özelliklerinin beş faktör altında değerlendirilebileceğini ileri süren beş faktör kuramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu kişilik faktörleri dışadönüklük, uyumluluk, duygusal denge, sorumluluk ve deneyime açıklıktır. Bu çalışmanın amacı Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi’ni (HBBKT) Türkçe’ye uyarlamaktır.

Yöntem: Bu çalışmanın katılımcılarını yaşları 14-22 arasında olan (yaş ortalaması:17.76, SS=2.37) 793 (%63.9 kadın) kişi oluşturmaktadır. Katılımcılar iki yaş grubundan oluşmaktadır. Ergen grubu yaşları 14-17 arasında olan (yaş ortalaması:16.03, SS=0.85) 478 (%60.7 kadın) lise öğrencisinden oluşmaktadır. Beliren yetişkin grubu, yaşları 18-22 arasında olan (yaş ortalaması=20.39, SS=1.25) 315 (%68.9 kadın) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi, Benlik Kavramı Belirginliği Ölçeği, Çocukların Depresyon Envanteri, Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği ve son olarak da Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları HBBKT’nin mevcut faktör yapısının doğrulandığını göstermiştir. Ayrıca madde analizi sonuçları da testte yer alan maddelerin kişilik özelliklerini ölçmek için iyi çalıştığını göstermiştir. Bu çalışmada bulunan güvenirlik katsayıları testin Türkçe versiyonunun güvenilir olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları HBBKT’nin kişilik özelliklerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kişilik, kişilik özellikleri, güvenirlik, geçerlik
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:316-322
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.