Preklinik ve klinik dönemdeki Türk tıp öğrencilerinde empati becerileri ve çatışma eğiliminin karşılaştırılması: Kesitsel bir çalışma
Inci Meltem Atay, Mehmet Sari, Mehmet Demirhan, Evrim Aktepe
Makale No: 4   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Zaman içerisinde sosyal, çevresel ve eğitim gibi etkenlerle değişebilen empati becerileri ve kişisel çatışmalar, başarılı bir hasta-doktor ilişkisinde önemli komponentlerdir. Bu çalışmanın amacı tıp eğitiminin farklı dönemlerindeki öğrencilerde empati becerilerini ve çatışma eğilimini incelemektir.

Yöntem: Çalışmaya birinci, dördüncü ve altıncı yıldan toplam 186 tıp öğrencisi dâhil edilmiştir. Öğrencilere sosyodemografik veri formu, Empatik Beceri-Ölçeği-B formu ve Çatışma Eğilimi Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Kızlar ve erkekler arasında empatik beceri puanları açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Pasif tümden reddetme puanı ise kız öğrencilerde erkek öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Aktif çatışma puanı birinci yıl tıp öğrencilerinde diğer dönemdekilere göre daha yüksek bulunmuştur. Toplam çatışma eğilimi puanının tıp eğitiminden memnun olmayan öğrencilerde, memnun olanlardan daha fazla olduğu belirlenmiştir. Varoluşçu çatışma puanının ise empatik beceri puanının artışı ile azaldığı saptanmıştır.

Sonuç: Aktif çatışma eğilimi açısından tıp öğrencilerinde birinci ve altıncı yıllar arasında anlamlı fark vardır, empatik becerilerin de altıncı yıl öğrencilerinde daha iyi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çatışma eğilimi, empati, tıp eğitimi, tıp öğrencisi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:308-315
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.