Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması
Seher A. Sevim
Makale No: 2   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı Leuven Algılanan Ana Bbabalık Ölçeği’nin (LAABÖ) ergen ve anababa sürümlerini Türkçeye uyarlamaktır.

Yöntem: LAABÖ ergen sürümünün faktör yapısını ve iç tutarlılık güvenilirliğini incelemek amacıyla 14-23 yaş aralığında 643 gençten veri toplanmıştır. Ana baba sürümünün uyarlama çalışması ise çocukları ergenlik döneminde olan 250 ana babadan toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ergenlerin hem anne hem babalarını değerlendirdikleri ölçeğin dört faktörlü modeli doğrulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ergen-anne sürümünde duyarlık 0.88, davranışsal denetim 0.58, psikolojik kontrol 0.81 ve özerklik desteği 0.72; ergen-baba sürümünde ise duyarlık 0.91, davranışsal denetim 0.78, psikolojik kontrol 0.77 ve özerklik desteği 0.67 olarak saptanmıştır. Ölçeğin ana baba sürümünün faktör yapısını incelemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre üç madde atıldıktan sonra ölçeğin dört faktörlü yapısı Türk kültüründe de doğrulanmıştır. İç tutarlılık katsayıları ise duyarlık boyutu 0.75, davranışsal denetim 0.66, psikolojik kontrol 0.82 ve özerklik desteği 0.63 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Araştırma sonucunda ölçeğin her iki sürümünün de doyurucu bir geçerlik ve güvenilirlik düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, ana baba ölçeği, ana babalık biçimleri
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:291-300
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.