Erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılığında dürtüsellik ve karar vermenin değerlendirilmesi
Buket Belkiz Gungor, Halime Dal, Ercan Durmaz, Nabi Zorlu, Rustem Askin, Ibrahim Taymur
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılarında dürtüsellik ve karar vermenin (KV) karşılaştırılması ve dürtüsellik ile KV arasında ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamızda 27’si erken başlangıçlı 28’i geç başlangıçlı olmak üzere toplam 55 erkek alkol bağımlısı hastada Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BIS-11) ile dürtüsellik, Iowa Kumar Testi (IKT) ile de KV değerlendirildi. Erken ve geç başlangıçlı gruplar ayrıca Obsesif Kompulsif İçme Ölçeği (OKİÖ), günlük kullanılan alkol miktarı ve ailedeki alkolizm öyküsünün varlığı açısından da karşılaştırıldı.

Bulgular: Erken başlangıçlı grupta hastaların yalnızca %33.3’ü evli iken, geç başlangıçlı grupta hastaların %71.4’ü evliydi. Erken başlangıçlı grubun %66.6’sının, geç başlangıçlı grubun %39.3’ünün ailesinde alkol bağımlılığı öyküsü vardı. Erken başlangıçlı grupta dikkat ve motor dürtüsellik geç başlangıçlı gruba göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Erken başlangıçlı grupta OKIÖ puanı geç başlangıçlı gruba göre anlamlı düzeyde fazlaydı. IKT’nin ilk aşamasından son aşamasına kadar IKT puanı ile değerlendirilen KV’nin iki grup arasında farklı olmadığı saptandı. Eğitim düzeyi ile dikkat dürtüsellik arasında negatif korelasyon saptandı. Alkolü düzenli kullanım yaşı ile günlük kullanılan alkol miktarı, dikkat dürtüsellik, OKİÖ puanı arasında anlamlı düzeyde negatif korelasyon saptandı. Günlük kullanılan alkol miktarı ile dikkat, motor, plan yapmama dürtüsellik ve OKİÖ puanı arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Regresyon analizinde dikkat dürtüsellikteki artışa günlük kullanılan alkol miktarının ve OKİÖ puanının fazla olmasının etkili olduğu saptandı. Motor dürtüsellikteki artışa günlük kullanılan alkol miktarının fazla olmasının etkili olduğu saptandı.

Sonuç: Erken başlangıçlı alkol bağımlılarında dürtüsellik geç başlangıçlı gruba göre anlamlı düzeyde fazla bulunurken, iki grup arasında KV’nin farklı olmadığı saptandı.
Anahtar Kelimeler: Karar verme, erken-geç başlangıçlı alkol bağımlılığı, dürtüsellik
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:281-290
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.