Organic personality disorder after aneurysm surgery: a case report
Pınar Güzel Özdemir, Yavuz Selvi, Adem Aydın
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012;25:379-382
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Complex and persistant neuropsychiatric symptoms may appear due to different causes affecting certain parts of the brain. They may sometimes present as a psychiatric disorder without neurological symptoms. Organic personality disorder is one of the psychiatric disorder following traumatic brain injury. Affective instability, impulsivity, agression, apathy or paranoid thoughts are basic symptoms. In this paper, we report a case with psychiatric symptoms developed 2 months after the middle cerebral artery aneurysm surgery and considered due to the possible damage of the right medial temporal lobe.
Keywords : Organic personality disorder, aneurism, brain injury
Anevrizma nedeniyle opere edilen hastada gelişen organik kişilik sendromu: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Birbirinden farklı nedenlerle beynin belirli bir bölgesinin etkilenmesi sonucu kalıcı ve karışık nöropsikiyatrik tablolar görülebilir. Bunlar bazen nörolojik bir defisit olmaksızın, psikiyatrik bir bozukluk olarak karşımıza çıkabilirler. Bu psikiyatrik bozukluklardan biri de, beyin hasarı gelişmesinin ardından ortaya çıkan “organik kişilik bozukluğu”dur. Affektif instabilite, dürtü kontrol bozukluğu, agresyon, öfke patlamaları, apati veya paranoid düşünceler temel belirtilerdir. Bu yazıda, sağ medial serebral arterde (MCA) sakküler anevrizma nedeniyle yapılan operasyondan 2 ay sonra, psikiyatrik yakınmaları başlayan ve cerrahi sırasında sağ medial temporal bölgenin muhtemel hasarına bağlı olduğu düşünülen bir olgu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler : Organik kişilik bozukluğu, anevrizma, beyin hasarı
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.