Pathophysiology of clozapine induced sialorrhea and current treatmant choices
Sema Yeşilyurt, İmer Aras, Kürşat Altınbaş, Murat İlhan Atagün, Erhan Kurt
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2010;23:275-281
PDF
Article No: 8   Article Type :  Review
Clozapine has been used for approximately 40 years and it is still the gold standard for treatment resistant schizophrenia even though it may cause considerable side effects. One of the common side effects during the treatment with clozapine is sialorrhea. Although clozapine has anticholinergic side effects, pathogenesis of sialorrhea is still unclear. Despite sialorrhea is quite common and might influence quality of life, treatment choices and their efficacy for this side effect is limited. Thus, in this article, pathophysiology and treatment of clozapin induced sialorrhea is reviewed.
Keywords : Clozapine, sialorrhea, pathophysiology, treatment choices
Klozapine bağlı siyalorenin patofizyolojisi ve güncel tedavi seçenekleri
PDF
Makale No: 8   Makale Türü :  Derleme
Klozapin yaklaşık 40 yıldır şizofreni tedavisinde kullanılmaktadır ve kayda değer yan etkileri bulunmasına rağmen, tedaviye dirençli şizofrenide halen altın standarttır. Klozapin tedavisi sırasında sık karşılaşılan ve hastaların yaşam kalitesini önemli düzeyde etkileyebilen bir yan etki de siyaloredir. Klozapinin belirgin antikolinerjik yan etkilerine karşın, halen hangi mekanizmayla siyaloreye neden olduğu net biçimde bilinmemektedir. Sık karşılaşılmasına ve yaşam kalitesini belirgin biçimde etkileyebilmesine rağmen, siyalorenin tedavisinde halen mevcut seçeneklerin başarı oranı kısıtlıdır. Bu yazıda, klozapine bağlı gelişen siyalorenin patofizyolojisi ve tedavi seçenekleri güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmiştir.
Anahtar kelimeler : Klozapin, siyalore, patofizyoloji, tedavi seçenekleri
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.