Suicidal behavior in adjustment disorder patients
Abdullah Bolu, Ali Doruk, Mehmet Ak, Barbaros Özdemir, Fuat Özgen
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012;25:58-62
PDF
Article No: 7   Article Type :  Brief Report
Objective: As with many psychiatric disorders, also suicide and suicide attempts are the major causes of mortality and morbidity in patients with adjustment disorder. Suicidal behaviors in patients with adjustment disorder were examined in this study.

Material and Methods: Medical records of 82 patients who were hospitalized in a university hospital and diagnosed with adjustment disorder according to DSM-IV-TR diagnostic criteria had been studied retrospectively throughout a year.

Results: 26.8% (n=22) of these patients were admitted to the clinic by suicide attempt. 68.1% (n=15) of the patients who attempted suicide, chose suicidal methods with a high chance of rescue/being rescued. Education levels of the patients were lower in the group with low chance of rescue/being rescued than the group with high chance of rescue/being rescued.

Conclusion: In the previous studies, the proportion of adjustment disorder patients who had suicide initiative or suicidal thoughts was reported as 25%. In this study, similar results were found. We think that suicidal attempts and suicidal thoughts were more common in adjustment disorder patients due to the population’s education level.
Keywords : Adjustment disorder, suicide, inpatient, rescue/being rescued rate
Uyum bozukluğu olgularında intihar davranışı
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Kısa Araştırma
Amaç: Psikiyatrik birçok hastalıkta olduğu gibi uyum bozukluğunda da intihar ve intihar girişimleri önemli mortalite ve morbidite nedenleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada uyum bozukluğu hastalarının intihar davranışı incelenmiştir.

Yöntem: Bir yıl boyunca bir üniversite hastanesinde DSM-IV TR tanı ölçütlerine göre uyum bozukluğu tanısı ile yatan 82 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Bu hastaların %26.8’i (n=22) intihar girişimi ile kliniğe başvurmuştu. İntihar girişiminde bulunan hastaların %68.1’i (n=15) intihar girişiminde kurtulma/kurtarılma olasılığı yüksek olan yöntemleri seçmişti. Kurtulma/kurtarılma olasılığı düşük olan yöntemleri seçen hasta grubunun eğitim seviyesinin, diğerlerine göre daha düşük düzeyde olduğu saptandı.

Sonuç: Daha önce yapılan bazı çalışmalarda, uyum bozukluğu tanısı almış olan hastalarda %25 oranında intihar girişimi veya intihar düşüncesinin olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışmada da benzer sonuçlar saptanmıştır. Çalışmamızda intihar davranışının yaygınlığının, popülasyonun eğitim düzeyinin düşük olması ile ilişkilendirilebileceği düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler : Uyum bozukluğu, intihar, yatan hasta, kurtulma/kurtarılma olasılığı
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.