A mood disorder episode with an onset under chronic cannabis consumption and accompanied with psychotic features immediately after N, N-Dimethyltryptamine (DMT) use: a case report
Gökhan Umut, İlker Küçükparlak, Güliz Özgen, Ahmet Türkcan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011;24:246-250
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
N, N-dimethyltryptamine (DMT) is a serotonin agonist hallucinogen, similar to lysergic acid diethylamide (LSD). Syntetic production of DMT as well as extraction from several plants of South American flora is possible. DMT migth induce feelings of unity with the cosmos and experiences of eternity, and it is a natural content of a traditional South American beverage –ayahuasca- which is consumed at shamanistic rituals. There is not any data on the abuse of DMT in Turkey to date. We here present a case characterised by sudden and dramatic changes in the clinical features of a hypomanic episode induced after three years of cannabis use, immediately after consuming DMT due to the addition of psychotic features.
Keywords : N, N-dimethyltryptamine (DMT), cannabis, mood disorder
Esrar kullanımı sırasında başlayan ve N, N-dimetiltriptamin (DMT) kullanımı ile psikotik özellikler eklenen duygudurum bozukluğu: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
N, N-dimetiltriptamin (DMT), liserjik asit dietilamid (LSD) benzeri serotonin agonisti bir hallüsinojendir. Sentetik olarak üretilmesinin yanı sıra, özellikle Güney Amerika’da yetişen pek çok bitkiden elde edilebilmektedir. Evrenle bütünlük ve sonsuzluk hissi gibi etkileri bulunan ve Güney Amerika yerlilerince geleneksel olarak şaman ayinlerinde de kullanılan “ayahuasca” isimli içeceğin içeriğinde de saptanan maddenin Türkiye’de kullanımına dair veri bulunmamaktadır. Bu makalede, 3 yıllık esrar kullanımı sonrasında ortaya çıkan bir hipomanik dönem içerisindeyken, DMT kullanımı ile psikotik özelliklerin eklenmesi sonucunda, klinik tablonun ani ve dramatik biçimde değişmesi ile karakterize bir olgu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler : N, N-dimetiltriptamin (DMT), esrar, duygudurum bozukluğu
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.