Nocturnal panic attack: is it an another subtype?
Özlem Girit Çetinkaya, Kürşat Altınbaş, Derya İpekçioğlu, Sezgin Erdiman, Şeref Özer
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011;24:189-198
PDF
Article No: 4   Article Type :  Research
Objective: The aim of this study is to investigate if the nocturnal panic attack has different features and might be considered as a subtype or not.

Methods: Sociodemographic data form, SCID-I, SCID-II, Panic and Agoraphobia Scale (PAS), Hamilton Depression Scale (HAM-D), Beck Anxiety Scale, and Bakırköy Panic Disorder Behavioral Changes Form are applied to the participants. 51 of the 98 patients were suffering from Nocturnal Panic Attacks according to the inclusion/exclusion criteria.

Results: It was revealed that 47.9% of the panic disorder patients were suffering from nocturnal panic attacks. The most frequent symptoms in nocturnal panic disorder cases were experiences of feelings like drowning, lethargy, palpitation, vertigo, fear of death, and anxiety. The existence of nocturnal panic attacks is found to be related with severity of the disorder and comorbid depression. Moreover, comorbid sleep disturbances characterized with troubles in falling asleep, difficulty in sustaining sleep, feeling tired in the morning, were observed. There were sleep related avoidances and behavioral changes. Panic disorder patients with nocturnal panic attacks were found to avoid sleeping, or going to bed alone.

Conclusions: Panic disorder cases with nocturnal panic attacks had more severe symptoms. From here, it can be concluded that it might be a subtype of panic disorder.
Keywords : Nocturnal panic attack, subtype, panic disorder
Uyku panik atağı: Farklı bir alt tip mi?
PDF
Makale No: 4   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı, uyku panik atağının (UPA) farklı bir yapıya sahip olup olmadığının ve ayrı bir alt tip olarak kabul edilip edilemeyeceğinin araştırılmasıdır.

Yöntem: Çalışmaya alınan vakalara, bu çalışma için geliştirilen sosyodemografik soru formu, SCID-I, SCID-II, Panik Agorafobi Ölçeği (PAÖ) ve davranış değişikliklerini değerlendirmek amacıyla Bakırköy Panik Bozukluğu Davranış Değişikliği Formu, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 98 panik bozukluğu hastasının 51’inde, çalışma kriterlerine göre uyku panik atağı saptanmıştır.

Bulgular: Yaptığımız çalışmada, panik bozukluğu hastalarının %47.9’unun uyku panik atağı geçirdiği bulunmuştur. Çalışmamızda, uyku panik atağı olgularında en sık görülen belirtiler; boğulma hissi, uyuşukluk, çarpıntı, denge kaybı, ölüm korkusu ve korkuya kapılma olarak bulunmuştur. UPA olan panik bozukluğu olgularında, hastalığın daha şiddetli seyrettiği, depresyon birlikteliğinin sık olduğu bulunmuştur. Ayrıca, bu hastalarda uyku bozukluklarının eşlik ettiği, uykuya dalma ve sürdürmekte zorluk yaşandığı, sabah yorgun kalkmanın sık görüldüğü bulunmuştur. Ek olarak, uyku ile ilgili kaçınmalar ve davranış değişiklikleri saptanmıştır. Uyku panik atağı olan panik bozukluğu olgularının, uyumaktan ve yalnız yatmaktan kaçınma davranışı sergilediği bulunmuştur.

Sonuç: Uyku panik atağı olan panik bozukluk grubunda semptomların daha şiddetli yaşanması, uyku panik atağının ayrı bir alt grup olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler : Uyku panik atağı, alt tip, panik bozukluğu
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.