A case of stuttering due to olanzapine treatment
Omer Asan, Elif Tatlidil Yaylaci, Ihsan Tuncer Okay, Erol Goka
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Stuttering is defined as the disturbance in timing and fluency of the speech inappropriate with the age. Pathophysiology of stuttering is not certain. Some published studies show that, stuttering is related with increased number of D2 receptors at basal ganglia. Also %50-200 increased number of dopaminergic activity found at stuttering cases in comparison to the control group. Stuttering as a side-effect of psychotropic medication is rare. In literature only a few number of stuttering cases due to affects of antipsychotics like chlorpromazine, clozapine, olanzapine, risperidone, trifluperazine are reported. Olanzapine is also used to treat the symptoms of stuttering by D2 receptor antagonism and in literature there are cases which were treated by administration of olanzapine. In this case we present a case of olanzapine induced stuttering. It is important that this case shows us despite olanzapine may be used in treatment of stuttering, it may also cause stuttering as an adverse effect.
Keywords : olanzapine, side effect, stuttering
Olanzapin kullanımına bağlı gelişen bir kekemelik olgusu
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Kekemelik; yaşla uyumsuz olarak konuşmanın akıcılığı ve zamanlamasındaki bozukluk olarak tanımlanır. Etiyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Yayınlanmış bazı çalışmalar kekemeliğin bazal gangliyonlarda artmış D2 reseptör seviyesiyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca kekemelik olgularında kontrol grubuna göre %50-200 oranında artmış dopaminerjik aktivite saptanmıştır. Kekemelik nadiren psikotropik ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde az sayıda klorpromazin, klozapin, olanzapin, risperidon ve trifluperazin kullanımına bağlı gelişmiş kekemelik olguları mevcuttur. Ayne zamanda olanzapin’in D2 reseptör antagonizması yaparak kekemelik semptomlarını düzelttiğine belirten olgular da yayınlanmıştır. Bu olgu sunumunda olanzapin kullanımına bağlı gelişen bir kekemelik olgusu sunduk. Bu olgu olanzapinin kekemelik semptomlarının tedavisinde kullanılmasının yanı sıra, bir yan etki olarak kekemeliğe yol açabildiğini göstermesi açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler : kekemelik, olanzapin, yan etki
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.