Acute dystonıa caused by clomıpramıne: a case report
Sema Baykara, Muhammed Fatih Tabara, Sevda Korkmaz, Murad Atmaca
PDF
Article No: 8   Article Type :  Research
Drug-induced acute dystonia is a disorder of motion that occurs most often with neuroleptics, though there are many drugs in etiology. The exact mechanism of antidepressant-associated EPS is not known. However hypotheses including inhibition of dopaminergic function in the nigrostriatal pathway, impaired balance between dopaminergic, serotonergic, noradrenergic or cholinergic activity, and serotonergic inhibition of dopaminergic functions in the striatum leads to extrapyramidal side effects are suggested. The number of cases with acute dystonia during clomipramine use is rare. We wished to draw attention to this rare side effect of clomipramine and to contribute to the literatüre by presenting a case of acute dystonia on the 5th day of clomipramine treatment in a 19-year-old male patient.
Keywords : Clomipramin, antidepressant, dystonia
Klomipraminin neden olduğu akut distoni: olgu sunumu
Makale No: 8   Makale Türü :  Araştırma
İlaç kullanımıyla ortaya çıkan akut distoni, etyolojisinde birçok ilacın olduğu ama en sık nöroleptiklerle ortaya çıkan bir hareket bozukluğudur. Antidepresan kullanımı ile ortaya çıkan ekstrapiramidal yan etkilerin oluş mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak, dopaminerjik fonksiyonların nigrostriatal yolakta inhibe edilmesi, dopaminerjik, serotonerjik, noradrenerjik veya kolinerjik aktivite arasındaki dengenin bozulması, striatumda dopaminerjik fonksiyonların serotonin tarafından inhibisyonunun ekstrapiramidal yan etkilere yol açması ileri sürülen hipotezlerdendir. Literatürde Klomipramin kullanımı sonrasında akut distoni gelişen vaka sayısı nadirdir. Biz 19 yaşındaki erkek hastamızda Klomipramin kullanımının 5. gününde ortaya çıkan akut distoni gelişimi olgusunu sunarak Klomipraminin nadir görülen bu yan etkisine dikkat çekmek ve literatüre katkıda bulunmak istedik.
Anahtar kelimeler : Klomipramin, antidepresan, distoni
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.