Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a potential differential diagnostic marker for alz-heimer’s disease, major depressive disorder, and parkinson’s disease
Hayriye Baykan, Ozgur Baykan, Emre Cem Esen, Ayfer Tirak, Serap Akdeniz, Tunay Karlidere
PDF
Article No: 7   Article Type :  Research
Introduction: Major depressive disorder, Alzheimer’s, and Parkinson’s diseases are among the leading causes of dementia in the elderly. These diseases are often misdiag-nosed because of overlapping symptoms. This study aimed to evaluate whether neutro-phil-to-lymphocyte ratio, which has been used as an indicator of systemic inflammation, can be used for the differential diagnoses of these diseases.
Materials and Method: A total of 95 patients with major depressive disorder, Alz-heimer’s, or Parkinson’s disease were enrolled. Neutrophil-to-lymphocyte ratios of the participants were calculated using their past complete blood count results. We compared the three groups according to mean neutrophil-to-lymphocyte ratio and mean neutrophil-to-lymphocyte ratio adjusted for age. We used the receiver operating characteristics curve analysis to predict the sensitivity and specificity of this ratio for the differential diagnosis between depression and Alzheimer’s disease.
Results: The mean neutrophil-to-lymphocyte ratio for the depression, Alzheimer’s, and Parkinson’s disease groups was 2.2 ± 0.7, 2.9 ± 1.2, and 2.2 ± 0.9, respectively (P = 0.005). The adjusted mean neutrophil-to-lymphocyte ratio for age for the depression, Alz-heimer’s, and Parkinson’s disease groups was 2.2 ± 0.93, 2.8 ± 0.97, and 2.2 ± 0.96, respec-tively (P = 0.025). Receiver operating characteristics curve analyses predicted that the sen-sitivity and specificity for the differential diagnosis between depression and Alzheimer’s disease was 54.8% and 80%, respectively.
Conclusion: This study suggested that a simple arithmetic calculation could help clini-cians in the differential diagnosis between depression, Alzheimer’s, and Parkinson’s dis-ease. Neutrophil-to-lymphocyte ratio can be used as a secondary line of evidence, along with the initial clinical assessment.

Keywords : Inflammation, Alzheimer, Depression, Parkinson's
Nötrofil-Lenfosit Oranının Majör Depresif Bozukluk, Parkinson Hastalığı ve Alz-heimer Hastalığının Ayırıcı Tanısındaki Potansiyel Yeri
Makale No: 7   Makale Türü :  Araştırma
Giriş: Özellikle yaşlı popülasyonda görülen demans ile ilişkili semptomların en sık se-bepleri arasında Alzheimer hastalığı, majör depresif bozukluk ve Parkinson hastalığı yer almaktadır. Ancak bu hastalıklar benzer klinik özelliklere sahip olduğu için sıklıkla yanlış tanı almakta ve uygun tedavi görememektedir. Biz araştırmamızda, bu hastalıkların ayırıcı tanısında, sistemik bir inflamatuar belirteç olan nötrofil-lenfosit oranının potansiyel yerini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Araştırmamıza Alzheimer hastalığı, majör depresif bozukluk veya Parkinson hastalığı bulunan  toplam 95  hasta dahil edildi. Bu hastaların dosyalarından hemogram bilgileri alınarak nötrofil-lenfosit oranları hesaplandı. Gruplar nötrofil-lenfosit oranına ve yaşa göre düzeltilmiş nötrofil-lenfosit oranına göre karşılaştırıldı. Ayrıca Re-ceiver Operating Characteristics eğrisi kullanılarak nötrofil-lenfosit oranının Alzheimer hastalığı ve majör depresif bozukluğun ayırıcı tanısındaki duyarlılığı ve özgüllüğü hesaplandı.
Bulgular: Alzheimer hastalığı için ortalama nötrofil-lenfosit oranı 2.9 ± 1.2 olarak, aynı değeri majör depresif bozukluk için 2.2 ± 0.7 ve Parkinson Hastalığı için 2.2 ± 0.9 olarak bulundu. Nötrofil-lenfosit oranı değerleri açısından karşılaştırıldığında grupların arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Nötrofil-lenfosit oranını yaşa göre düzelttiğimizde değerleri sırasıyla 2.8 ± 0.93, 2.2 ± 0.97 ve 2.2 ± 0.96 olarak hesaplandı. (P = 0.025). Receiver Operating Characteristics eğrisi analizleri ile incelendiğinde nötrofil-lenfosit oranı için majör depresif bozukluk ve Alzheimer hastalığı arasındaki ayırıcı tanıda sensitivitesi %54.8 ve spesifitesi % 80 bulundu.

Sonuç: Birbiri ile sıklıkla karışabilen bir kliniğe sahip olan Alzheimer Hastalığı, majör depresif bozukluk ve Parkinson Hastalığı arasında ayırıcı tanıda temel olarak hikaye ve klinik muayene kullanılır. Ancak rutin kan tetkiklerinden elde edilen sonuçlarla hesaplan-abilen nötrofil-lenfosit oranının, destekleyici veri olarak klinik rutine eklenmesi yanlış tanı sıklığını azaltacağını düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler : İnflamasyon, Alzheimer, Depresyon, Parkinson
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.