A norm study of a neuropsychological test battery for evaluating cognitive functions in commercial airline pilots
Zehra Ozdil Arikan, Dijan Ertemir, Cahit Keskinkilic
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: In this study it is aimed to form the normative of Turkish commercial airline pilots’ with a neuropsychological test battery which is prepared specifically for pilots. The test battery assesses all of the attention components, working memory, information processing rate, mental flexibility, reaction time, set switching, inhibiting cognitive interference, several parameters of short/long term visual memory and spatial comprehension which are critical for piloting.
Method: The study included 147 healthy commercial airline pilots of which 144 men and 3 women. The participants were divided in four age groups which are 20-29, 30-39, 40-49 and 50 and above. They were given these tests: Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (Wais-R) Digit Span, Rey Complex Figure Test, Continues Performance Scale, Pasat Test, Reaction Time Test, d2 Attention Test, Stroop Test, Trail Making Test, Visual Elevator Test and Line Orientation Test.  
Results: There was a relation between age and militarian-civillian origin, bachelors degree, flight experience but no relation was found between age and hand dominance. It was found that there was a significant difference in all test scores between age groups except for Continuous Performance Test scores, d2 Test percentage of errors and total number of errors, Stroop Test 1st,2nd, 5th card self-corrections and 3rd card errors, Trail Making Test A and B Form errors and Elevator Test switching numbers. 
Conclusıon: It was concluded that commercial airline pilots’ neuropsychological test scores differ according to age but not hand dominance. The  importance of pilot norms and necessity of comparing pilots according to professional norms was highlighted in the discussion. 

Keywords : neuropsychological test, pilots, norm, attention, memory
Ticari havayolu pilotlarında bilişsel işlevleri değerlendirmek için oluşturulmuş bir nöropsikolojik test bataryası norm çalışması
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada pilotlara özgü bir nöropsikolojik test bataryası hazırlanarak, batarya dahilindeki testlerin ticari havayolu şirketlerindeki Türk pilotlar için normlarını oluşturmak amaçlanmıştır. Test bataryası pilotaj için önemli olan; dikkatin tüm bileşenlerini, çalışma belleğini, bilgi işlemleme hızını, zihinsel esnekliği, reaksiyon zamanını, set değiştirebilmeyi, uygunsuz cevap eğilimini bastırabilmeyi, kısa/uzun süreli görsel belleğin çeşitli parametrelerini ve uzaysal algılama yetilerini değerlendirmektedir.
Yöntem: Çalışmaya ticari bir havayolu şirketinde görev yapan 144 erkek, 3 kadın olmak üzere 147 pilot katılmıştır. Katılımcılar 20-29, 30-39, 40-49 ve 50 üstü olmak üzere dört yaş grubuna ayrılmıştır. Katılımcılara şu testler uygulanmıştır: Wais-R Sayı Dizisi Testi, Rey Karmaşık Figür Testi, Sürekli Performans Testi, Pasat Test, Tepki Süresi Testi, d2 Dikkat Testi, Stroop Testi, İz Sürme Testi, Asansör Testi ve Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi. 
Bulgular: Yaş ile asker-sivil kökenli olma, lisans eğitimi ve uçuş tecrübesi değişkenleri ilişkili bulunurken, el baskınlığı değişkeni ilişkili bulunmamıştır. Yaşa göre nöropsikolojik testler değerlendirildiğinde; Sürekli Performans Testi puanları, d2 Testi hata dağılımı ve hata toplamı, Stroop Testi 1. 2. 5. kart düzeltme sayısı ve 3. kart hata sayısı, İz Sürme Testi A ve B Formu hata sayısı ve Asansör Testi değiştirme sayısı puanları dışında tüm test puanlarında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. 
Sonuç: Ticari havayolu pilotlarındaki ortalama nöropsikolojik test puanlarının yaştan etkilendiği, el baskınlığına göre ise farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Pilot normlarının önemi ve kendi meslek normlarına göre değerlendirilmesi gerekliliği tartışma bölümünde ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler : nöropsikolojik test, pilotlar, norm, dikkat, bellek
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.